2. Kongebok 22
N11NN

2. Kongebok 22

22
Kong Josjia og bokrullen
1 # 2 Krøn 34,1ff Josjia var åtte år gammal då han vart konge, og han styrte i Jerusalem i trettiein år. Mor hans heitte Jedida og var dotter til Adaja frå Boskat. 2Josjia gjorde det som rett var i Herrens auge. Han følgde i eitt og alt den same vegen som David, stamfar hans, og bøygde ikkje av, korkje til høgre eller venstre.
3I det attande styringsåret sende kong Josjia riksskrivaren Sjafan, son til Asalja, son til Mesjullam, til Herrens hus. Han sa: 4#12,9ff «Gå til øvstepresten Hilkia og bed han telja opp dei pengane som er komne inn til Herrens hus, dei som dørvaktarane har samla inn hos folket. 5Han skal gje pengane til arbeidsleiarane som har tilsyn med Herrens hus. Og dei skal gje dei vidare til handverkarane som arbeider i Herrens hus og reparerer skadane der, 6og til tømrarane, bygningsmennene og murarane. Pengane skal òg brukast til å kjøpa inn tømmer og hoggen stein, så tempelet kan setjast i stand. 7Men ingen skal føra kontroll med dei pengane som er tiltrudde dei; for dei fer ærleg fram.»
8 # 2 Krøn 34,14 # 22,8 lova truleg ei lovsamling som hadde samanheng med 5 Mos. Då sa øvstepresten Hilkia til riksskrivaren Sjafan: «Eg har funne ein bokrull med lova i Herrens hus.» Hilkia gav bokrullen til Sjafan, som las han. 9Riksskrivaren Sjafan gjekk tilbake til kongen og melde: «Tenarane dine har tømt ut dei pengane som fanst i tempelet, og gjeve dei til arbeidsleiarane som har tilsyn med Herrens hus.» 10Så fortalde han kongen at presten Hilkia hadde gjeve han ein bokrull. Og han las opp frå han for kongen.
11Då Josjia høyrde det som stod i bokrullen, reiv han sund kleda sine. 12Så gav han dette bodet til presten Hilkia og til Ahikam, son til Sjafan, Akbor, son til Mika, riksskrivaren Sjafan og kongsmannen Asaja: 13#2 Krøn 34,21ff «Gå og søk råd hos Herren for meg og for folket og heile Juda om det som står i denne bokrullen som er funnen. For stor er Herrens harme som har flamma opp mot oss fordi fedrane våre ikkje høyrde på det som står i denne bokrullen, og ikkje gjorde alt det som er oss føreskrive.»
14 # 22,14 den nye bydelen eit område der Jerusalem vart utvida mot vest. Då gjekk presten Hilkia saman med Ahikam, Akbor, Sjafan og Asaja til profetkvinna Hulda, som var gift med Sjallum, son til Tikva, son til Harhas, han som hadde tilsyn med kleskammeret. Hulda budde i den nye bydelen i Jerusalem. Dei la saka fram for henne, 15og ho sa til dei:
Så seier Herren, Israels Gud: Sei til den mannen som har sendt dykk til meg: 16Så seier Herren: Sjå, eg fører ulukke over denne staden og dei som bur der, alt det som er nemnt i den bokrullen Juda-kongen har lese. 17For dei har gått ifrå meg og tent offereld for andre gudar. Slik har dei gjort meg rasande med framferda si. Harmen flammar mot denne staden, og han skal ikkje slokna. 18Men til Juda-kongen som sende dykk for å søkja råd hos Herren, skal de seia: Så seier Herren, Israels Gud: Du har no høyrt desse orda. 19Dei rørte ved hjartet ditt, og du audmjuka deg for Herrens andlet då du høyrde det eg tala mot denne staden og mot dei som bur der: at dei skal bli til skrekk og forbanning. Fordi du reiv sund kleda dine og gret for mitt andlet, har eg òg høyrt, seier Herren. 20#1 Kong 21,29 Difor vil eg la deg koma til fedrane dine. I fred skal du sameinast med dei i grava. Auga dine skal sleppa å sjå all den ulukka eg fører over denne staden.
Med dette svaret kom dei heim att til kongen.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.