1. Samuelsbok 4
N11NN

1. Samuelsbok 4

4
1Og det Samuel sa, gjekk ut til heile Israel.
Filistrane tek Herrens paktkiste
Israelittane drog no ut for å kjempa mot filistrane. Dei slo leir ved Eben-Eser, medan filistrane slo leir ved Afek. #4,1 Afek by på Saron-sletta, sør for Karmel. 2Filistrane samla hæren sin mot israelittane, og kampen breidde seg. Israel vart slegne av filistrane, som slo ned om lag fire tusen mann på slagmarka. 3#4 Mos 10,35 Då folket kom tilbake til leiren, sa dei eldste i Israel: «Kvifor lét Herren oss lida nederlag mot filistrane i dag? Lat oss henta Herrens paktkiste i Sjilo, så han kan koma hit og vera blant oss og berga oss frå fiendane våre.» 4#2 Sam 6,2; Sal 80,2 Så sende folket bod til Sjilo, og dei henta paktkista som høyrer til Herren over hærskarane, han som tronar over kjerubane. Og dei to Eli-sønene, Hofni og Pinhas, følgde Guds paktkiste.
5Herrens paktkiste kom til leiren, sette heile Israel i eit jubelrop så sterkt at jorda skalv. 6Filistrane høyrde lyden av ropet og sa: «Kvifor er det slike høge jubelrop i hebrearleiren?» Dei fekk vita at Herrens paktkiste var komen dit. 7Då vart dei redde, for dei tenkte: «Det har kome ein gud til leiren.» Og dei sa: «Ve oss! Slikt har aldri hendt før. 8#2 Mos 14,1ff#4,8 gudane Ordet for «Gud» på hebr. kan vera både eintal og fleirtal. Ve oss! Kven skal berga oss frå desse mektige gudane? Dette er då dei gudane som slo egyptarane med alle slags plager i ørkenen. 9#Dom 13,1 Men ta mot til dykk, filistrar, og ver menn, så de ikkje endar som slavar for hebrearane slik dei har vore slavar for dykk! Manna dykk opp og gå til kamp!» 10Så gjekk filistrane til åtak. Israelittane vart slegne og flykta, kvar til sitt. Mannefallet vart svært stort; tretti tusen fotfolk av Israels hær fall. 11Guds paktkiste vart teken, og begge Eli-sønene, Hofni og Pinhas, mista livet.
12 # 4,12 med sundrivne … på hovudet teikn på sorg. Jf. 1 Mos 37,29; Job 2,12. =sørgjeskikkar. Ein mann av Benjamin-stammen sprang frå slagmarka og kom same dagen til Sjilo med sundrivne klede og jord på hovudet. 13Då han kom dit, sat Eli på stolen sin ved vegen og speida, for han var full av uro for Guds paktkiste. Då mannen kom inn i byen og fortalde kva som hadde hendt, høyrdest eit jammerskrik over heile byen. 14Eli høyrde skrikinga og spurde: «Kva er dette for ståk?» Mannen skunda seg bort til Eli og fortalde han det. 15Eli var då 98 år gammal. Auga hans var stivna, og han kunne ikkje sjå. 16Mannen sa til han: «Eg kjem frå slagmarka, eg rømde frå slaget i dag.» Då spurde Eli: «Korleis har det gått, son min?» 17Bodberaren svara: «Israel flykta for filistrane, og vi leid stort tap. Begge sønene dine, Hofni og Pinhas, har òg mista livet, og Guds paktkiste er teken.» 18Med det same han nemnde Guds paktkiste, fall Eli baklengs ned av stolen attmed porten, braut nakken og døydde, for han var ein gammal og tung mann. Han hadde då vore dommar i Israel i førti år.
19Svigerdotter hans, kona til Pinhas, venta barn og skulle snart føda. Då ho høyrde at Guds paktkiste var teken, og at svigerfar og mannen hennar var døde, kom riene over henne, og ho seig i kne og fødde. 20#1 Mos 35,17 Ho låg for døden, og kvinnene som stod rundt henne, sa: «Ver ikkje redd, du har fått ein son!» Men ho svara ikkje og ansa ikkje kva dei sa. 21#Sal 78,61#4,21 herlegdomen Herrens herlegdom er knytt til paktkista. Jf. v. 4; Sal 132,8. Herlegdomen er borte Slik blir namnet Ikabod forstått. Ho kalla guten Ikabod og sa: «Herlegdomen er borte frå Israel!» For Guds paktkiste var teken, og svigerfar og mannen hennar var døde. 22«Herlegdomen er borte frå Israel!» sa ho, «for Guds paktkiste er teken.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 nynorsk