Salmene 119
NB

Salmene 119

119
alef *
1Salige er de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. #1:1 ff.#*Se Ordforklaringer: Alfabetisk poesi. 2Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte, 3og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. 4Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye. 5Å, at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter!
6Da skal jeg ikke bli til skamme, når jeg gir akt på alle dine bud. 7I hjertets oppriktighet vil jeg prise deg når jeg lærer dine rettferdige dommer å kjenne. 8Dine forskrifter vil jeg holde, du må ikke rent forlate meg!
bet
9Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. 10Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! 11I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg. 12Lovet være du, Herre! Lær meg dine forskrifter. 13Med mine lepper har jeg forkynt alle lover fra din munn. 14Jeg har gledet meg over å vandre etter dine vitnesbyrd, som over all rikdom. 15På dine befalinger vil jeg grunne, og tenke på dine stier. 16Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke ditt ord.
gimel
17Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord. 18Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! 19Jeg er en gjest på jorden, skjul ikke dine bud for meg! #39:13. 1Krøn 29:15. Heb 11:13. 20Min sjel er knust, så jeg lengter etter dine lover til enhver tid. 21Du har truet de overmodige, de forbannede, som farer vill fra dine bud. #5Mos 27:26. Gal 3:10. 22Ta skam og forakt bort fra meg! For jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd. 23Selv om fyrster sitter og rådslår mot meg, grunner din tjener på dine forskrifter. 24Dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere.
dalet
25Min sjel er nedtrykt i støvet, hold meg i live etter ditt ord! 26Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg. Lær meg dine forskrifter! 27La meg forstå den veien du befaler å gå! Så vil jeg grunne på dine undergjerninger. 28Min sjel gråter av sorg, reis meg opp etter ditt ord! 29Vend løgnens vei bort fra meg, og unn meg din lov! 30Trofasthetens vei har jeg valgt, dine lover har jeg for øye. 31Jeg holder fast ved dine vitnesbyrd. Herre, la meg ikke bli til skamme! 32Dine buds vei vil jeg løpe. For du frir mitt hjerte fra angst.
he
33Lær meg, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på dem inntil enden. 34Gi meg forstand, så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. 35Led meg fram på dine buds sti! For i dem har jeg min lyst. 36Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd og ikke til urett vinning! #141:4. 1Kong 8:58. 37Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet! Hold meg i live på din vei! 38Stadfest ditt ord for din tjener, det som gir frykt for deg. 39Ta bort min vanære, som jeg frykter! For dine lover er gode. 40Se, jeg lengter etter dine befalinger. Hold meg i live ved din rettferd!
wáw
41Herre, la din nåde komme til meg, din frelse etter ditt ord! 42Jeg vil gi svar til dem som håner meg, for jeg setter min lit til ditt ord. 43Ta da ikke sannhets ord bort fra min munn! For jeg venter på dine dommer. 44Jeg vil holde din lov stadig, evig og alltid. 45La meg vandre i fritt rom! For jeg spør etter dine befalinger. #118:5. 46Jeg vil tale om dine vitnesbyrd for konger, og skal ikke bli til skamme. #Matt 10:18. Apg 26:2. 47Jeg har min lyst i dine bud, jeg elsker dem. 48Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker. Jeg vil grunne på dine forskrifter.
zayin
49Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på! 50Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt meg i live. 51Meget har de overmodige spottet meg, fra din lov har jeg ikke veket av. 52Jeg minnes dine evige dommer Herre, og jeg blir trøstet. 53Brennende harme har grepet meg over de ugudelige, som forlater din lov. 54Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus. 55Om natten minnes jeg ditt navn, Herre, og jeg holdt din lov. 56Dette ble meg gitt - at jeg har tatt vare på dine befalinger.
het
57Herren er min del, jeg har sagt at jeg vil holde dine ord. #16:5. 73:25,26. Klag 3:24. 58Jeg bønnfalt deg av hele mitt hjerte: Vær meg nådig etter ditt ord! 59Jeg tenkte på min ferd og vendte mine føtter til dine vitnesbyrd. 60Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud. 61De ugudeliges snarer har omslynget meg, din lov har jeg ikke glemt. 62Midt på natten står jeg opp for å prise deg for din rettferds lover. #42:9. 63Jeg holder meg til alle dem som frykter deg, og som holder dine befalinger. 64Jorden er full av din miskunnhet, Herre. Lær meg dine forskrifter. #33:5.
tet
65Du har gjort vel imot din tjener, Herre, etter ditt ord. 66Lær meg god forstand og kunnskap! For jeg tror på dine bud. 67Før jeg ble ydmyket, for jeg vill, men nå holder jeg ditt ord. 68Du er god, og du gjør godt. Lær meg dine forskrifter. 69De overmodige har spunnet sammen løgn imot meg. Jeg holder meg til dine befalinger av hele mitt hjerte. 70Deres hjerte er følelsesløst som en fettklump. Jeg har min lyst i din lov. #17:10. 5Mos 32:15. Jer 5:28. 71Det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. 72Din munns lov er bedre for meg enn tusen stykker gull og sølv. #19:11. Ord 8:10.
jod
73Dine hender har skapt meg og gjort meg. Gi meg forstand for at jeg må lære dine bud! #139:13,15,16. Job 10:8. 31:15. 74De som frykter deg, skal se meg og glede seg, for jeg venter på ditt ord. #34:3. 107:42. 75Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du ydmyket meg. 76La din miskunnhet være min trøst etter ditt ord til din tjener! 77La din miskunnhet komme til meg for at jeg kan leve! For din lov er min lyst. 78La de overmodige bli til skamme! For de har trykt meg ned med løgnens hjelp, men jeg grunner på dine befalinger. 79La dem vende tilbake til meg, de som frykter deg og som kjenner dine vitnesbyrd! 80La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, for at jeg ikke skal bli til skamme!
kaf
81Min sjel tæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. 82Mine øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier: Når vil du trøste meg? 83For jeg er blitt som en skinnsekk i røk. Dine forskrifter glemmer jeg ikke. 84Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere? #39:6. Åp 6:10. 85De overmodige har gravd fallgraver for meg, de som ikke skikker seg etter din lov. 86Alle dine bud er trofasthet. Med løgn forfølger de meg, hjelp meg! 87På lite nær har de tilintetgjort meg i landet, men jeg har ikke forlatt dine befalinger. 88Hold meg i live etter din miskunnhet! Så vil jeg ta vare på din munns vitnesbyrd.
lamed
89Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. #89:3. Jes 40:8. Matt 24:35. Luk 21:33. 1Pet 1:25. 90Fra slekt til slekt varer din trofasthet. Du grunnfestet jorden, og den sto der. 91Til å utføre dine dommer står de der ennå i dag, for alle ting er dine tjenere. 92Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. 93Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger, for ved dem har du holdt meg i live. 94Din er jeg, frels meg! For jeg har søkt dine befalinger. 95De ugudelige har ventet på meg for å ødelegge meg. Jeg gir akt på dine vitnesbyrd. #40:15. 56:7. 96På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker seg meget vidt.
mem
97Å, hvor høyt jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg på den. 98Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for de er mine til evig tid. 99Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vitnesbyrd. 100Jeg er mer forstandig enn de gamle, for jeg tar vare på dine befalinger. 101Fra hver ond sti har jeg holdt mine føtter borte, for at jeg kunne holde ditt ord. 102Fra dine lover har jeg ikke veket av, for du har lært meg. 103Hvor dine ord er søte for min gane, de er bedre enn honning for min munn!#19:11. Ord 24:13,14. 104Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens sti. #19:8.
nun
105Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. #19:9. Ord 6:23. 2Pet 1:19. 106Jeg har sverget, og jeg skal holde det: Å ta vare på din rettferdighets lover. 107Jeg er dypt nedbøyd, Herre, hold meg i live etter ditt ord! 108La min munns frivillige offer behage deg, Herre! Og lær meg dine lover! #19:15. Hos 14:3. Heb 13:15. 109Jeg går alltid med livet i hendene, men din lov har jeg ikke glemt. 110De ugudelige setter snare for meg, men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger. 111Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie, for de er mitt hjertes glede. 112Jeg har bøyd mitt hjerte til å gjøre etter dine forskrifter for evig, inntil enden.
samek
113Vinglete mennesker hater jeg, men din lov elsker jeg. #1Kong 18:21. Jak 1:8. 114Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord. 115Vik fra meg, dere som gjør ondt, for jeg vil holde min Guds bud! 116Hold meg oppe etter ditt ord, så jeg kan leve, og la meg ikke bli til skamme i mitt håp. 117Støtt meg, så jeg kan bli frelst! Da vil jeg alltid se med lyst på dine forskrifter. 118Du forkaster alle dem som farer vill fra dine forskrifter, for alt de sier er ondskap og løgn. 119Du rydder vekk som slagg alle de ugudelige i landet. Derfor elsker jeg dine vitnesbyrd. 120Min kropp skjelver av redsel for deg, og jeg frykter for dine dommer.
‘ajin
121Jeg har gjort rett og rettferdighet, du vil ikke overgi meg til undertrykkere. 122Gå god for din tjener, så det kan gå ham vel! La ikke de overmodige undertrykke meg! 123Mine øyne blir matte, slik speider jeg etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. 124Gjør med din tjener etter din miskunn, og lær meg dine forskrifter! 125Jeg er din tjener. Lær meg, så jeg kan kjenne dine vitnesbyrd! 126Det er tid for Herren til å gripe inn, de har brutt din lov. 127Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull, ja, mer enn fint gull. #19:11. Ord 3:13,14. 8:19. 128Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette, jeg hater alle falske veier.
pe
129Underfulle er dine vitnesbyrd. Derfor tar min sjel vare på dem. 130Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. 131Jeg åpnet munnen og sukket av lengsel, for jeg stundet etter dine bud. 132Vend deg til meg og vær meg nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn! 133Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over meg! #17:5. 19:14. 1Mos 4:7. 134Forløs meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine befalinger. 135La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær meg dine forskrifter! #4:7. 31:17. 67:2. 80:4,8,20. 4Mos 6:25. 136Mine øyne flyter bort i vannstrømmer fordi din lov ikke blir fulgt.
sade
137Du er rettferdig, Herre, og rettvise er dine dommer. #116:5. 129:4. 145:17. 5Mos 32:4. Dan 9:14. 138Du har fastsatt dine vitnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet. 139Min nidkjærhet har fortært meg, fordi mine motstandere har glemt dine ord. #69:10. 140Ditt ord er lutret og renset, og din tjener elsker det. #12:7. 19:9. 141Jeg er liten og foraktet, jeg har ikke glemt dine befalinger. 142Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet. 143Nød og trengsel fant meg, dine bud er min lyst. 144Dine vitnesbyrd er rettferdige til evig tid. Lær meg, for at jeg kan leve.
qof
145Jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre! Jeg vil ta vare på dine forskrifter. 146Jeg roper til deg, frels meg! Så vil jeg holde dine vitnesbyrd. 147Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. #5:4. 57:9. 88:14. 148Mine øyne var våkne i nattevaktene, for at jeg kunne grunne på ditt ord. #63:7. 149Hør min røst etter din miskunnhet! Herre, hold meg i live etter dine lover! 150Nå kommer de nær, de som er ivrige etter å gjøre ondt, de er kommet langt bort fra din lov. 151Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet. 152For lenge siden har jeg forstått av dine vitnesbyrd at du har fastsatt dem for evig.
res
153Se til min elendighet og fri meg ut! For jeg har ikke glemt din lov. 154Før min sak og forløs meg, hold meg i live etter ditt ord! 155Frelse er langt borte fra de ugudelige, for de søker ikke dine forskrifter. 156Stor er din miskunnhet, Herre! Hold meg i live etter dine dommer! 157Mine forfølgere og mine motstandere er mange. Jeg har ikke veket av fra dine vitnesbyrd. 158Med avsky så jeg de troløse, de som ikke holdt ditt ord. 159Se, hvor jeg har elsket dine befalinger! Herre, hold meg i live etter din miskunnhet! 160Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.
sin
161Stormenn forfulgte meg uten årsak, men mitt hjerte fryktet dine ord. 162Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. 163Løgn har jeg hatet og avskydd, din lov har jeg elsket. 164Sju ganger om dagen har jeg prist deg for dine rettferdige lover. 165Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem. 166Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. 167Min sjel har holdt dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem høyt. 168Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn.
taw
169La mitt klagerop komme nær ditt åsyn, Herre! Gi meg forstand etter ditt ord! 170La min inderlige bønn komme for ditt åsyn! Frels meg etter ditt ord! 171Mine lepper skal flyte over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter. 172Min tunge skal synge om ditt ord, for alle dine bud er rettferd. 173La din hånd komme meg til hjelp! For jeg har valgt dine befalinger. 174Jeg lengter etter din frelse, Herre, og din lov er min lyst. 175La min sjel leve og lovprise deg, og la dine dommer hjelpe meg! 176Jeg har fart vill. Oppsøk din tjener som et tapt får! For jeg har ikke glemt dine bud. #Jes 53:6. Jer 50:6. Esek 34:5,6.#

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.