Lukas 9
NB

Lukas 9

9
Jesus sender ut de tolv
1Han kalte sammen de tolv og ga dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer. #6:13. Matt 10:1 ff. Mark 6:7 ff. 2Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. #Mark 1:15. 3Han sa til dem: Ta ikke noe med på veien, verken stav eller sekk eller brød eller penger! Heller ikke skal dere ha to kapper hver. #10:4,5. 22:35. 4I det huset hvor dere tar inn, skal dere bli, og derfra skal dere dra videre. 5Men er det noen som ikke vil ta imot dere, så gå ut fra den byen. Og dere skal riste støvet av føttene til et vitnesbyrd mot dem. #10:11. Apg 13:51. 6De gikk så ut og dro fra by til by, og de forkynte evangeliet og helbredet folk overalt.
Herodes vil se Jesus
7Fjerdingsfyrsten Herodes fikk høre om alt det som skjedde. Han ble meget usikker, fordi det ble sagt av noen at Johannes var reist opp fra de døde. #Matt 14:1 ff. Mark 6:14
8Men andre sa at Elia hadde vist seg, andre igjen at en av profetene, en av de gamle, var stått opp. #Matt 16:14. 9Og Herodes sa: Johannes lot jeg halshogge, men hvem er så han som jeg hører slike ting om? Og han søkte å få se ham. #23:8.
Jesus metter fem tusen
10Apostlene kom tilbake og fortalte ham alt det de hadde gjort. Han tok dem da med seg og dro seg tilbake for å være for seg selv ved en by som heter Betsaida. #Matt 14:13 ff. Mark 6:30 ff.
11Men folket fikk vite det og fulgte etter ham. Han tok vel imot dem og talte til dem om Guds rike. Og han helbredet dem som trengte legedom. 12Men dagen begynte å helle. De tolv kom da til ham og sa: Send folket fra deg så de kan gå bort til landsbyene og bygdene her omkring, hvor de kan ta inn og få seg mat. For her er vi på et øde sted. #2Kong 4:42 ff. 13Han sa da til dem: Dere skal gi dem mat! Men de sa: Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker, hvis vi da ikke skulle gå bort og kjøpe mat til hele denne folkemengden! 14For det var omkring fem tusen menn. Da sa han til disiplene sine: La dem sette seg i flokker på omkring femti. 15De gjorde så, og fikk alle til å sette seg ned. 16Og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen* over dem. Og han brøt dem og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folket. #*Se Matt 14:19. 17Og alle spiste og ble mette. Da de samlet opp de stykkene som var blitt til overs etter dem, ble det tolv kurver.
Peters store bekjennelse
18Det skjedde en gang at han var alene i bønn, og disiplene var sammen med ham. Da spurte han dem: Hvem sier folk at jeg er? #Matt 16:13 ff. Mark 8:27 ff.
19De svarte og sa: Johannes døperen, andre sier Elia, andre igjen at en profet, en av de gamle, er stått opp. #v.7,8. 20Han sa til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter og sa: Guds Messias. #2:11. Matt 1:16. 16:16. Joh 6:68,69 21Men han forbød dem strengt å si dette til noen.
Jesus forutsier sin død og oppstandelse
22Og han sa: Menneskesønnen må lide meget og bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og på den tredje dagen skal han reises opp. #v.44. 18:31 ff. 24:7,26,46. 23Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. #14:27. Matt 16:24-28. Mark 8:34-38. 9:1.
24For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. #17:33. Matt 10:39. Joh 12:25. 25For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller tar skade på seg selv? 26For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og Faderens og de hellige englers herlighet. #12:9. Matt 10:33. 2Tim 1:8 27Jeg sier dere for sant: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Guds rike! #21:32. Matt 16:28. Mark 9:1.
Jesu herlighet åpenbares på fjellet
28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. #Matt 17:1 ff. Mark 9:2 ff.
29Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. 30Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. #v.22 32Peter og de som var med ham, var tynget av søvn. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. #Matt 26:43. Mark 14:40. Joh 1:14. 2Pet 1:16. 33Og det skjedde, idet mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus: Mester, det er godt at vi er her! La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. - Han visste ikke hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. 35Og det kom en røst ut fra skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham! #3:22. 5Mos 18:15.#Jes 42:1. Apg 3:22. 2Pet 1:17 ff. 36Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. - De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett.
Jesus helbreder en besatt gutt
37Det skjedde dagen etter, da de kom ned fra fjellet, at en stor folkemengde kom ham i møte. #Matt 17:14 ff. Mark 9:14.
38Og se, en mann i mengden ropte ut og sa: Mester, jeg ber deg: Se til sønnen min, for han er min eneste! 39Se, en ånd griper ham så han brått setter i et skrik, og den sliter i ham så han fråder. Det er bare så vidt den slipper ham, og ille farer den da med ham. #Mark 1:26. 40Jeg ba disiplene dine at de skulle drive den ut, men de maktet det ikke. 41Jesus svarte og sa: Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere og tåle dere? Før sønnen din hit. #Matt 12:39. 42Men før gutten var kommet fram, rev og slet den onde ånden i ham. Men Jesus truet den urene ånden. Han helbredet gutten og ga ham tilbake til hans far. 43Alle var ute av seg av undring over Guds storhet. Men mens alle undret seg over alt det han gjorde, sa han til disiplene sine:
Jesus taler igjen om sin lidelse
44Gjem disse ordene i deres ører: Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender. #v.22. 18:31 ff. 45Men de skjønte ikke dette ordet, det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Og de fryktet for å spørre ham om det han hadde sagt. #Mark 9:32.#
Hvem er den største?
46Men det kom opp en tanke blant dem om hvem som vel kunne være den største av dem. #22:24. Matt 18:1 ff. Mark 9:33.
47Men Jesus visste hva for tanker de hadde i sitt hjerte, og han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg. 48Og han sa til dem: Den som tar imot dette lille barnet for mitt navns skyld, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste iblant dere alle, han er stor! #22:26. Matt 10:40. 23:11. Joh 13:20. 49Da svarte Johannes og sa: Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i følge med oss. #4Mos 11:27-29. Mark 9:38 ff. Apg 19:13.
50Men Jesus sa til ham: Forby det ikke! For den som ikke er imot dere, er for dere. #11:23. Matt 12:30.
Jesus er kommet for å frelse
51Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas, da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. #13:22. 17:11. 18:31. 19:11,28. Apg 1:2.
52Han sendte bud foran seg. De dro av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. #Joh 4:4. 53Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. #Joh 4:9. 54Da disiplene hans, Jakob og Johannes, så det, sa de: Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde? #2Kong 1:10,12. 55Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa: Dere vet ikke hva ånd dere er av. 56For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de dro til en annen by.
Å følge Jesus
57Mens de gikk videre på veien, sa en til ham: Jeg vil følge deg hvor du så går!
58Jesus sa til ham: Revene har huler, himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. #2Kor 8:9. 59Men til en annen sa han: Følg meg! Han sa: Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. 60Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike. #Matt 4:23. 8:22. 61Det var også en annen som sa: Jeg vil følge deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. #1Kong 19:20. 62Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. #17:32. 1Mos 19:17,26.