Josva 21
NB

Josva 21

21
Levittene får førtiåtte byer
1Overhodene for levittenes slekter trådte fram for Eleasar, presten, og for Josva, Nuns sønn, og for ættehøvdingene i Israels barns stammer. 2De talte til dem i Sjilo i Kana’ans land og sa: Herren bød ved Moses at det skulle bli gitt oss byer å bo i med jord omkring for feet vårt. #4Mos 35:2 ff. 3Etter Herrens befaling ga så Israels barn av sine arvedeler levittene disse byene med tilhørende beitemarker: 4Først kom loddet ut for kahatittenes ætter. Blant disse levittene fikk Arons, prestens, sønner ved loddkastingen tretten byer av Judas stamme og av simeonittenes stamme og av Benjamins stamme. 5De andre Kahats barn fikk ved loddkastingen ti byer av Efra’ims stammes ætter og av Dans stamme og av den halve Manasses stamme. 6Gersjons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asjers stamme og av Naftalis stamme og av den halve Manasses stamme i Basan. 7Meraris barn fikk etter sine ætter tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme. 8Disse byer med tilhørende beitemarker ga Israels barn levittene ved loddkasting, slik som Herren hadde befalt ved Moses. 9Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avga de disse byene som nå skal nevnes:
10Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for, #1Krøn 6:54 ff. 11fikk Arbas, anakittenes stamfars by, det er Hebron, i Juda-fjellene. De fikk også de tilhørende beitemarkene. 12Men bymarken og dens landsbyer ga de Kaleb, Jefunnes sønn, til eiendom. #14:14. 15:13. 13Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Libna med beitemarker,
14og Jattir med beitemarker, og Esjtemoa med beitemarker, 15og Holon med beitemarker, og Debir med beitemarker, 16og Ajin med beitemarker, og Jutta med beitemarker, og Bet-Sjemesj med beitemarker - ni byer av disse to stammene. 17Og av Benjamin stamme: Gibeon med beitemarker, Geba med beitemarker, 18Anatot med beitemarker og Almon med beitemarker - fire byer. 19Slik fikk Arons sønner, prestene, i alt tretten byer med tilhørende beitemarker. 20Og Kahats barns ætter av levittene - de andre av Kahats barn - fikk av Efra’ims stamme disse byene, som utgjorde deres del:
21De fikk Sikem, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker i Efra’im-fjellene, og Geser med beitemarker, 22Kibsajim med beitemarker, og Bet-Horon med beitemarker - fire byer. 23Av Dans stamme: Elteke med beitemarker, Gibbeton med beitemarker, 24Ajalon med beitemarker, Gat-Rimmon med beitemarker - fire byer. 25Av den halve Manasses stamme: Ta’anak med beitemarker og Gat-Rimmon med beitemarker - to byer. 26Det var i alt ti byer med tilhørende beitemarker som de andre kahatitters ætter fikk. 27Gersjons barn av levittenes ætter fikk av den halve Manasses stamme Golan i Basan, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Be’esjtera med beitemarker - to byer.
28Av Issakars stamme: Kisjon med beitemarker, Daberat med beitemarker, 29Jarmut med beitemarker, En-Gannim med beitemarker - fire byer. 30Av Asjers stamme: Misjal med beitemarker, Abdon med beitemarker, 31Helkat med beitemarker og Rehob med beitemarker - fire byer. 32Av Naftalis stamme: Kedesj i Galilea, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Hammot-Dor med beitemarker, og Kartan med beitemarker - tre byer. 33Gersjonittenes byer etter deres ætter utgjorde i alt tretten byer med tilhørende beitemarker. 34Meraris barns ætter, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme: Jokneam med beitemarker, Karta med beitemarker,
35Dimna med beitemarker, Nahalal med beitemarker - fire byer. 36Av Rubens stamme: Beser med beitemarker og Jahsa med beitemarker, 37Kedemot med beitemarker og Mefa’at med beitemarker - fire byer. 38Av Gads stamme: Ramot i Gilead, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Mahanajim med beitemarker, 39Hesjbon med beitemarker, Jaser med beitemarker - i alt fire byer. 40De byene som Meraris barn, resten av levittenes ætter, fikk som sin del etter sine ætter, var i alt tolv byer. 41I alt hadde levittene førtiåtte byer med tilhørende beitemarker i det landet som Israel fikk til eiendom. #4Mos 35:7. 42Hver enkelt av disse byene hadde sine beitemarker omkring seg, og slik var det med dem alle.
Herrens løfter oppfylles og hele landet er tatt
43Slik ga Herren Israel hele det landet han med ed hadde lovt å gi deres fedre. Og de inntok det og bosatte seg der. #1:3,4. 1Mos 12:17. 13:17. 15:18 ff.
44Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, slik han med ed hadde lovt deres fedre. Ingen av deres fiender kunne holde stand mot dem, men Herren ga alle deres fiender i deres hånd. #6:2. 23:9. 5Mos 10:25. 45Ikke ett ord slo feil av alle de gode ordene Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen. #1:12-18. 23:14. 1Kong 8:56. Jes 55:10,10. Jer 1:12.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.