Josva 19
NB

Josva 19

19
Simeons stammes arv
1Det andre loddet kom ut for Simeon, for Simeons barns stamme etter deres ætter. Den arvedelen de fikk, lå inne i Judas barns arvedel. #1Mos 49:5,7. 2Til deres arvedel hørte: Be’er-Sjeba og Sjeba og Molada 3og Hasar-Sjual og Bala og Esem 4og Eltolad og Betul og Horma 5og Siklag og Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa 6og Bet-Lebaot og Sjaruhen - tretten byer med tilhørende landsbyer. 7Ajin, Rimmon og Eter og Asjan - fire byer med tilhørende landsbyer, 8og alle de småbyene som lå rundt omkring disse byer inntil Ba’alat-Beer, Rama i sydlandet. Dette var den arvedel som Simeons barns stamme fikk etter sine ætter. 9Av den delen som var tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvedel, for Judas barns del var for stor for dem. Derfor fikk Simeons barn sin arv inne i deres område.
Sebulons stammes arv
10Det tredje loddet kom ut for Sebulons barn etter deres ætter. Grensen for deres arvedel gikk til Sarid. #1Mos 49:13. 5Mos 33:18,19.
11Deres grense gikk i vest opp til Marala, støtte til Dabbesjet og nådde den bekken som løper øst for Jokneam. 12Mot øst, mot solens oppgang, bøyde den seg fra Sarid bort til Kislot-Tabors enemerker og gikk fram til Haddaberat og opp til Jafia. 13Derfra gikk den mot øst, mot solens oppgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin, og fram til Rimmon, som strekker seg bort til Hannea. 14Så svingte grensen omkring dette stedet nord til Hannaton og endte i Jiftah-El-dalen. 15Dessuten fikk de Kattat og Nahalal og Sjimron og Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer. 16Dette var Sebulons barns arvedel etter deres ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.
Issakars stammes arv
17Det fjerde loddet kom ut for Issakar, for Issakars barn etter deres ætter. #1Mos 49:14,15. 5Mos 33:18,19.
18I deres land lå Jisre’ela og Hakkesulot og Sjunem 19og Hafarajim og Sion og Anaharat 20og Harabbit og Kisjon og Ebes 21og Remet og En-Gannim og En-Hadda og Bet-Passes. 22Grensen støtte til Tabor og Sjahasima og Bet-Sjemesj, og den endte ved Jordan - seksten byer med tilhørende landsbyer. 23Dette var den arvedelen som Issakars barns stamme fikk etter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.
Asjers stammes arv
24Det femte loddet kom ut for Asjers barns stamme etter deres ætter. #1Mos 49:20. 5Mos 33:24.
25I deres land lå Helkat og Hali og Beten og Aksjaf 26og Allammelek og Amad og Misjal. Mot vest støtte grensen opp til Karmel og Sjihor-Libnat. 27Så vendte den seg østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nord for Bet-Haemek og Ne’iel, og gikk så fram til Kabul i nord. 28Dessuten fikk de Ebron og Rehob og Hammon og Kana, helt til det store Sidon. 29Grensen vendte seg så mot Harama og fortsatte til den befestede byen Tyrus. Deretter førte den mot Hosa og endte ute ved havet, ikke langt fra Aksib. 30Dessuten fikk de Umma og Afek og Rehob, i alt tjueto byer med tilhørende landsbyer. 31Dette var den arvedelen som Asjers barns stamme fikk etter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.
Naftalis stammes arv
32Det sjette loddet kom ut for Naftalis barn, for Naftalis barn etter deres ætter. #1Mos 49:21. 5Mos 33:23.
33Deres grense gikk fra Helef, fra eiken ved Sa’anannim, om Adami-Hannekeb og Jabne’el fram til Lakkum og endte ved Jordan. 34Så vendte grensen mot vest til Asnot-Tabor og fortsatte til Hukkok og støtte i sør til Sebulon og i vest til Asjer og i øst til Juda ved Jordan. 35Av befestede byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret 36og Adama og Harama og Hasor, 37Kedesj og Edre’i og En-Hasor, 38Jiron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Sjemesj, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer. 39Dette var den arvedelen som Naftalis barns stamme fikk etter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.
Dans stammes arv
40Det sjuende loddet kom ut for Dans barns stamme etter deres ætter.
41I det landet de fikk til arvedel, lå Sora og Esjtaol og Ir-Sjemesj, 42Sja'alabbin og Ajalon og Jitla, 43Elon og Timnata og Ekron, 44Elteke og Gibbeton og Ba’alat, 45Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon, 46Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bort imot Jaffa. 47Men Dans barns land ble for trangt for dem. Dans barn dro opp og førte krig mot Lesem. De inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan etter sin stamfar Dan. #Dom 1:34. 18:27 ff. 48Dette var den arvedelen som Dans barns stamme fikk etter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.
Josva får en egen by
49Så var de da ferdige med å skifte ut landet etter dets grenser. Og Israels barn ga Josva, Nuns sønn, en arvedel mellom seg.
50Etter Herrens befaling ga de ham den byen han ba om, Timnat-Serah på Efra’im-fjellet. Han bygde opp byen og bosatte seg der. 51Dette var de arvedelene som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for ættene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Sjilo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Så var de ferdige med å skifte ut landet. #18:1,10.#

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.