Josva 15
NB

Josva 15

15
Judas stammes land
1Den lodd som tilfalt Judas barns stamme etter deres ætter, strakte seg bort imot Edom, helt til Sin-ørkenen i sør. #1Mos 49:8 ff. 4Mos 34:3. 2Og grensen i sør gikk ut fra enden av Salthavet, fra den bukten som vender mot sør. 3Den bøyde sør om Akrabbim-skaret, tok så over til Sin og oppetter sør for Kadesj-Barnea. Den gikk så over til Hesron og opp til Adar, der svingte den bort til Karka, 4tok så bortetter til Asmon, gikk fram til Egypterbekken og endte ute ved havet. Dette skal være deres grense mot sør. 5Grensen mot øst var Salthavet opp til Jordans utløp. Mot nord gikk grensen fra den viken av Salthavet der Jordan har sitt utløp. 6Derfra gikk den opp til Bet-Hogla og videre nord for Bet-Ha’araba, opp til den steinen som har navn etter Bohan, Rubens sønn. #18:17. 7Så gikk grensen fra Akor-dalen opp til Debir og vendte seg mot nord til Gilgal, som ligger midt imot Adummim-skaret sør for bekken, og gikk så over til vannet ved En-Semes og fram til En-Rogel. 8Derfra gikk grensen opp til Hinnoms sønns dal, til sørsiden av Jebus, det er Jerusalem, og gikk så opp til toppen av det fjellet som ligger rett vest for Hinnoms dal ved nordenden av Refa’im-dalen. 9Fra denne fjelltoppen strakte grensen seg bort til Neftoah-vannets kilde og holdt fram til byene i Efrons fjellbygd, og tok så bortetter til Ba’ala, det er Kirjat-Jearim. 10Fra Ba’ala svingte grensen vestover til Se’ir-fjellet, tok over til nordsiden av Jearim-fjellet, det er Kesalon, og gikk så ned til Bet-Sjemesj og fram til Timna. 11Deretter gikk grensen nordover til Ekrons fjellrygg. Der svingte den bort til Sjikkeron, tok så over til Ba’ala-fjellet, gikk fram til Jabne’el og endte ute ved havet. 12Grensen mot vest var det store havet og landet langsmed det. Dette var grensene på alle sider for det landet Judas barn fikk etter deres ætter.
Kaleb inntar sin del
13Men Kaleb, Jefunnes sønn, fikk sin del midt iblant Judas barn etter Herrens ord til Josva. Det var den byen som hadde navn etter Arba, anakittenes stamfar, og som nå heter Hebron. #14:13. 21:12. 2Sam 2:1.
14Kaleb drev bort derfra de tre anakittene Sjesai og Akiman og Talmai, etterkommere av Anak. #Dom 1:10-15. 15Derfra dro han opp mot innbyggerne i Debir - Debirs navn var før Kirjat-Sefer. 16Og Kaleb sa: Den som vinner over Kirjat-Sefer og inntar det, ham vil jeg gi min datter Aksa til kone.
17Kenisitten Otniel, Kalebs bror, inntok det, og han ga ham sin datter Aksa til kone. #Dom 1:13. 3:9. 18Da hun kom til ham, egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom. Da hun sprang ned av eselet, spurte Kaleb henne: Hva er det du vil? 19Hun svarte: Gi meg en avskjedsgave! Du har giftet meg bort til dette tørre sydlandet, gi meg nå vannkilder! Så ga han henne de øvre og de nedre kildene. #Sal 126:4.
Arven som tilfalt Judas barns stamme
20Dette er den arv som tilfalt Judas barns stamme etter deres ætter:
21Byene ved den ytterste grensen av Judas barns stamme mot Edoms grense, i sydlandet, var: Kabse’el og Eder og Jagur 22og Kina og Dimona og Adada 23og Kedesj og Hasor og Jitnan, 24Sif og Telem og Bealot 25og Hasor-Hadatta og Kerijot, Hesron, det er Hasor, 26Amam og Sjema og Molada 27og Hasar-Gadda og Hesjmon og Bet-Pelet 28og Hasar-Sjual og Be’er-Sjeba og Bisjotja, 29Ba’ala og Ijim og Esem 30og Eltolad og Kesil og Horma 31og Siklag og Madmanna og Sansanna 32og Lebaot og Sjilhim og Ajin og Rimmon - i alt tjueni byer med tilhørende landsbyer. 33I lavlandet: Esjtaol og Sora og Asjna 34og Sanoah og En-Gannim, Tappuah og Haenam, 35Jarmut og Adullam, Soko og Aseka 36og Sja’arajim og Aditajim og Haggedera og Gederotajim - fjorten byer med tilhørende landsbyer. 37Senan og Hadasja og Migdal-Gad 38og Dilan og Mispe og Jokte’el, 39Lakisj og Boskat og Eglon 40og Kabbon og Lahmas og Kitlis 41og Gederot, Bet-Dagon og Na’ama og Makkeda - seksten byer med tilhørende landsbyer. 42Libna og Eter og Asjan 43og Jiftah og Asjna og Nesib 44og Ke’ila og Aksib og Maresja - ni byer med tilhørende landsbyer. 45Ekron med tilhørende byer og landsbyer. 46Fra Ekron og vestover alt som lå på Asjdod-siden, med tilhørende landsbyer. 47Asjdod med tilhørende byer og landsbyer. Gasa med tilhørende byer og landsbyer til Egypterbekken og det store havet og landet langsmed det. #13:3. 4Mos 34:6. 48I fjellbygdene: Sjamir og Jattir og Soko
49og Danna og Kirjat-Sanna, det er Debir, 50og Anab og Esjtemo og Anim 51og Gosen og Holon og Gilo - elleve byer med tilhørende landsbyer. 52Arab og Duma og Esjan 53og Janim og Bet-Tappuah og Afeka 54og Humta og Kirjat-Arba, det er Hebron, og Sior - ni byer med tilhørende landsbyer. 55Maon, Karmel og Sif og Juta 56og Jisre’el og Jokdeam og Sanoah, 57Kajin, Gibea og Timna - ti byer med tilhørende landsbyer. 58Halhul, Bet-Sur og Gedor 59og Ma’arat og Bet-Anot og Eltekon - seks byer med tilhørende landsbyer. 60Kirjat-Ba’al, det er Kirjat-Jearim, og Harabba - to byer med tilhørende landsbyer. 61I ørkenen: Bet-Ha’araba, Middin og Sekaka 62og Hannibsjan og Ir-Hammelah og En-Gedi - seks byer med tilhørende landsbyer. 63Men jebusittene, som bodde i Jerusalem, kunne Judas barn ikke drive bort. Jebusittene ble boende sammen med Judas barn i Jerusalem, og der bor de den dag i dag. #Dom 1:21. 2Sam 5:6.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.