Jeremia 32
NB

Jeremia 32

32
Jeremia kjøper etter Herrens befaling en eiendom
1Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Sidkias tiende år, det er Nebukadnesars attende år. #25:1. 39:1,2. 2Den gang holdt Babel-kongens hær Jerusalem beleiret, og profeten Jeremia var innestengt i vaktgården i Juda-kongens hus. #37:21. 38:13. 2Kong 25:1,2. Neh 3:25. 3Der hadde Judas konge Sidkia stengt ham inne og sagt: Hvorfor profeterer du og sier: Så sier Herren: Se, jeg gir denne byen i Babel-kongens hånd, og han skal innta den. #21:7. 27:6. 34:2. 38:3. 4Judas konge Sidkia skal ikke unnkomme av kaldeernes hånd. Han skal overgis i Babel-kongens hånd, og han skal tale med ham munn til munn og se ham øye til øye. #34:3. 38:23. 39:5. 52:9 ff. 2Kong 25:7. 5Han skal føre Sidkia til Babel, og der skal han være til jeg tar meg av ham, sier Herren. Når dere kjemper mot kaldeerne, skal dere ikke ha lykken med dere. 6Og Jeremia sa: Herrens ord er kommet til meg, og det lød så: 7Se, Hanamel, sønn av din onkel Sjallum, kommer til deg og sier: Kjøp min mark i Anatot! For du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. #3Mos 25:25. Rut 4:3 ff. 8Og Hanamel, min onkels sønn, kom til meg i vaktgården etter Herrens ord og sa: Kjøp min mark i Anatot, i Benjamins land! For du har odelsretten, og du har rett til å løse den inn. Kjøp den! - Da forsto jeg at det var Herrens ord.
9Og jeg kjøpte marken av Hanamel, min onkels sønn, i Anatot, og jeg veide ut sølvet til ham, sytten sekel sølv. 10Jeg skrev det i et brev og forseglet det og tok vitner, og jeg veide sølvet i vektskåler. 11Så tok jeg kjøpebrevet, både det forseglede med avtalen og vilkårene, og det åpne, 12og jeg ga kjøpebrevet til Baruk, sønn av Nerija, sønn av Mahseja, i nærvær av min slektning Hanamel og de vitnene som hadde skrevet sine navn i kjøpebrevet, alle de jødene som satt i vaktgården.
13Og i deres nærvær ga jeg Baruk dette pålegget: 14Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Ta disse brevene, dette forseglede kjøpebrevet og dette åpne brevet, og legg dem i et leirkar, så de kan holde seg i lang tid! 15For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Enda en gang skal det kjøpes hus og marker og vingårder i dette landet.
Jeremia ber Herren om en forklaring
16Da jeg hadde overgitt kjøpebrevet til Baruk, Nerijas sønn, ba jeg til Herren og sa: 17Å, Herre Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg. #27:5. 1Mos 18:14. Luk 1:37. Apg 4:24. 18Du gjør miskunn gjennom tusen ledd og gjengjelder fedrenes misgjerning på deres barn etter dem, du store, du veldige Gud, som har navnet Herren, hærskarenes Gud. #10:16. 2Mos 20:5,6. 34:7. Sal 145:3. 19Du er stor i råd og mektig i gjerning. Dine øyne er opplatt over alle menneskebarns veier for å gi enhver etter hans ferd og etter frukten av hans gjerninger. #10:6. 16:17. 17:10. Sal 33:14,15. 62:13. 20Det var du som gjorde tegn og under i landet Egypt og helt til denne dag, både med Israel og med andre mennesker, og gjorde deg et navn, slik vi kan se det på denne dag. #Sal 78:43 ff. 105:27 ff. 21Du førte ditt folk Israel ut av landet Egypt ved tegn og under, og med sterk hånd og utrakt arm og med stor forferdelse, #2Mos 13:3,14. 32:11. 5Mos 4:34. 7:19. 26:8. 22og du ga dem dette landet som du med ed hadde lovt å gi deres fedre, et land som flyter med melk og honning. #11:5. Sal 105:9 ff. 23De kom og tok det i eie, men de hørte ikke på din røst og levde ikke etter dine lover. Alt det du hadde pålagt dem å gjøre, gjorde de ikke. Så har du da latt all denne ulykke komme over dem. 24Se, fiendens voller er nådd helt fram til byen, så de kan innta den. Ved sverd, hunger og pest er byen gitt i hendene på kaldeerne, som kjemper mot den. Det som du har talt om, er skjedd. Du kan selv se det. #20:5. 27:8. 52:5,6. Esek 14:21. 21:22. 25Og likevel, enda byen er gitt i kaldeernes hånd, har du, Herre Herre, sagt til meg: Kjøp marken for penger og ta vitner på det!
Herren svarer
26Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: 27Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg? #v.17. 4Mos 16:22. 28Derfor sier Herren: Se, jeg gir denne byen i kaldeernes hånd og i Babel-kongen Nebukadnesars hånd, og han skal innta den. 29Og kaldeerne, som kjemper mot denne byen, skal komme og tenne ild på den, de skal brenne opp de husene hvor de brente røkelse for Ba’al på taket og utøste drikkoffer for andre guder for å vekke min harme. #19:13. 21:10. 39:8. 52:13. 30Helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barn har ikke gjort annet enn å vekke min harme ved sine egne henders verk, sier Herren. 31For denne byen har vært meg til vrede og harme helt fra den dag da de bygde den, og til denne dag, så jeg må ta den bort fra mitt åsyn 32for all den ondskap som Israels barn og Judas barn har gjort for å vekke min harme - de, deres konger, deres høvdinger, deres prester og deres profeter, Judas menn og Jerusalems innbyggere. #2:26 ff. Neh 9:34. Jes 1:4. Dan 9:8. 33De vendte ryggen og ikke ansiktet til meg. Jeg lærte dem tidlig og sent, men de hørte ikke på meg og tok ikke imot tukt. #2:30. 7:13. 44:16. Sak 7:11. 34Men de satte sine avskyelige ting i det huset som er kalt med mitt navn, og gjorde det urent. #7:30 ff. 2Kong 21:4 ff. 35De bygde offerhaugene for Ba’al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennom ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var oppkommet i mitt hjerte at de skulle gjøre denne vemmelige gjerning. Slik fikk de Juda til å synde. #7:31. 19:5. 3Mos 18:21. Sal 106:37,38. Esek 16:20. 36Og nå, denne byen som dere sier er gitt i Babel-kongens hånd med sverd og hunger og pest - om denne byen sier derfor Herren, Israels Gud: 37Se, jeg samler dem fra alle de landene som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og min store forbitrelse, og jeg vil føre dem tilbake til dette stedet og la dem bo trygt. #5Mos 30:3. Sal 106:47. Jes 11:11 ff. Sak 14:11. 38De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. #24:7. Heb 8:10. 39Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem én vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. #24:7. 2Krøn 30:12. Esek 11:19 ff. 36:26. 40Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. #50:5. Jes 54:10. 55:3. Rom 2:15. 41Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min sjel. #31:28. 5Mos 30:9. Hos 2:23. Amos 9:15. 42For så sier Herren: Likesom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem, som jeg har lovt dem. #18:7 ff. 31:28. 33:14. Sak 8:14,15. 43Det skal igjen bli kjøpt marker i dette landet som dere sier er blitt en ørken, uten mennesker og dyr, overgitt i kaldeernes hånd. 44De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vitner, i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet og byene i sydlandet. For jeg vil føre tilbake deres fangne, sier Herren. #29:14.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.