Hebreerne 2
NB

Hebreerne 2

2
Sønnens fornedrelse og herlighet
1Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. 2For når det ordet som ble talt gjennom engler, sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, #5Mos 27:26. Apg 7:53. Gal 3:19. 3hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. #10:29. 12:25. Mark 1:14,15. Luk 1:2. 4Og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi Den Hellige Ånd etter sin vilje. #Apg 2:22. 14:3. 1Kor 12:11. 2Kor 12:12. Ef 1:5. 5For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om.
6Men det er en som et sted har vitnet: Hva er et menneske, at du husker på ham? Eller et menneskes sønn, at du ser til ham? #Sal 8:5-7. 7For en kort tid stilte du ham lavere enn englene. Men med ære og herlighet kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger. #Ef 1:21. 8Alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. #10:13. Sal 8:5,6. 1Kor 15:27. 9Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. #Fil 2:8,9. 1Joh 2:2. 10Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser. #5:9. 12:2.#Luk 24:26. Joh 1:3. Apg 3:15. 5:31. Rom 11:36. 11For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. #13:12. Matt 12:50. Joh 17:17,19. 20:17. 12Han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. #Sal 22:23,26. Joh 17:6. 13Og igjen: Jeg vil sette min lit til ham. Og igjen: Se, her er jeg og de barna Gud har gitt meg. #Jes 8:17,18. Joh 10:29. 17:6,9. 14Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, #Jes 25:8. Hos 13:14. Joh 1:14. 2Tim 1:10. 15og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. #Luk 1:74. Rom 8:15. 16For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av. #Jes 41:8,9. 17Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. #4:14-16. 5:1,2. 1Joh 4:10. 18For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. #4:15. Matt 4:1 ff.