Hebreerne 11
NB

Hebreerne 11

11
Hva troen er
1Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. #Rom 8:38,39. 1Kor 2:9,10. 2Kor 5:7. 2For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. 3Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige. #Sal 33:6. Rom 1:20. 4:17. 2Kor 4:6. 2Pet 3:5.
De troende i gammel tid
4Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død. #1Mos 4:4,5,10. Matt 23:35. 5Ved tro ble Enok rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket ham bort. For før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham. #1Mos 5:24. 6Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. 7Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro. #1Mos 6:8,14. 1Pet 3:20. 8Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det stedet han skulle få til arv. Og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. #1Mos 12:1,4. 15:7. Apg 7:2-4. 9Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. #1Mos 14:13. 17:8. 23:4. 26:3. Apg 7:5. 10For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. #12:22. 13:14. Åp 21:2,10,14,19. 11Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet. #10:23. 1Mos 17:19. 21:2. Rom 4:19. 12Derfor kom det også fra én - og det fra en utlevd - en slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. #1Mos 15:5. 18:11. 22:17. Jes 51:2. Rom 4:19. 13I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. #1Mos 23:4. 47:9.#1Krøn 29:15. Sal 39:13. Joh 8:56. 1Pet 2:11. 14For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. 15Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. 16Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en by ferdig til dem. #2:11. 11:10. 2Mos 3:6. Fil 3:20. Åp 21:2. 17Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene, bar fram sin enbårne sønn, #1Mos 22:1-10. Jak 2:21. 18enda det var blitt sagt til ham: I Isak skal det nevnes deg en ætt. #1Mos 21:12. Rom 9:7. 19Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfra, som et forbilde. #1Mos 22:12. Rom 4:21. 20Ved tro var det også Isak velsignet Jakob og Esau, med syn på det som skulle komme. #1Mos 27:28,29,39,40. 21Ved tro velsignet den døende Jakob hver av Josefs sønner. Og han tilba, bøyd over knappen på sin stav. #1Mos 47:31. 48:15,16. 22Ved tro tenkte Josef, før han døde, på Israels barns utgang, og han ga forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. #1Mos 50:24,25. 23Ved tro holdt Moses’ foreldre barnet skjult i tre måneder etter hans fødsel. For de så at han var så fagert et barn, og de fryktet ikke for kongens bud. #2Mos 2:2. Apg 5:29. 7:20. 24Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønn av faraos datter. #2Mos 2:10 ff. Apg 7:23. 25Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. #v.37. Sal 84:11. 26Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. 27Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. For han holdt ut som om han så den usynlige. #2Mos 2:15. Joh 20:29. Kol 1:15. 28Ved tro holdt han påsken med blodstrykningen, for at ikke ødeleggeren skulle røre deres førstefødte. #2Mos 12:18-23. 1Kor 10:10. 29Ved tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det, druknet de. #2Mos 14:22-28. 30Ved tro falt Jerikos murer, da israelittene hadde gått omkring dem i sju dager. #Jos 6:20. 31Ved tro unngikk horkvinnen Rahab å gå til grunne sammen med de vantro, fordi hun tok imot speiderne med fred. #Jos 2:1 ff. 6:23-25. Jak 2:25. 32Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. #1Sam 1:1 ff. Apg 3:24. 33Ved tro seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, #Dom 14:5.1Sam 17:34. 2Sam 7:12. 8:1. 10:19.#1Kong 9:4. Dan 6:22. 34slokket ildens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike. #Dom 7:11,20. 15:15. 1Sam 14:6-23. 18:10,11. 19:10.#2Kong 20:7. Job 42:10. Dan 3:23 ff.# 35Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. #1Kong 17:23. 2Kong 4:17 ff. 36Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. #2Krøn 36:16. Jer 20:1,2. 37:15 ff. 37De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. #1Kong 21:13. 2Kong 1:8. 2Krøn 24:21. Matt 23:37. 38Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter, og holdt til i grotter og jordhuler. #Dom 6:2. 1Kong 18:4. 19:9. 39Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. #v.2,13. 10:36. 40For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.