Amos 1
NB

Amos 1

1
Herren skal dømme Israels naboer
1De ordene som Amos, en av gjeterne fra Tekoa, mottok i sine syner om Israel. Det var i de dager da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, Joasjs sønn, konge i Israel, to år før jordskjelvet. #7:14.#2Kong 14:23 ff. 2Krøn 26:1 ff. Sak 14:5. 2Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem. Hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmels topp skal tørke bort. #Jes 42:13. Jer 25:30. Joel 1:10. 3:21. 3Så sier Herren: For tre misgjerninger av Damaskus, ja, for fire* vil jeg ikke ta det tilbake, fordi de tresket Gilead** med treskesleder av jern. #2Kong 10:32 ff. Jes 17:1 ff. 28:27,28.#41:15. Jer 49:23 ff. *ordspill med tall, skal antyde#noe som blir større og større. **2Kong 8:12. 13:7.
4Jeg vil sende ild mot Hasaels hus, og den skal fortære Benhadads palasser. #2:5. 2Kong 8:15. 13:3,24. Jer 49:27. 5Jeg vil bryte ned Damaskus’ portbom og utrydde dem som bor i Avens dal, og den som bærer konge-staven i Bet-Eden. Syrias folk skal bli bortført til Kir, sier Herren. 6Så sier Herren: For tre misgjerninger av Gasa, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de bortførte alt folket som fanger og overga dem til Edom.
7Jeg vil sende ild mot Gasas murer, og den skal fortære dets palasser. 8Jeg vil utrydde dem som bor i Asjdod, og den som bærer kongestaven i Asjkelon. Jeg vil vende min hånd mot Ekron, og det som er igjen av filistrene, skal gå til grunne, sier Herren Herren. 9Så sier Herren: For tre misgjerninger av Tyrus, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de overga alt folket som fanger til Edom og ikke kom brødres pakt i hu. #2Sam 5:11 ff. 1Kong 5:12.
10Jeg vil sende ild mot Tyrus’ murer, og den skal fortære dets palasser. 11Så sier Herren: For tre misgjerninger av Edom, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi han forfulgte sin bror med sverd og kvalte sin barmhjertighet, fordi hans vrede stadig rev i stykker, og han alltid holdt fast ved sin harme.
12Jeg vil sende ild mot Teman, og den skal fortære Bosras palasser. #1Mos 36:15. Jes 63:1. Jer 49:7,20. Obad 9. 13Så sier Herren: For tre misgjerninger av Ammons barn, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de skar opp de kvinner som var med barn i Gilead, for å utvide sitt landområde. #Jer 49:1 ff. Hos 14:1.
14Jeg vil stikke ild på Rabbas murer, og den skal fortære dets palasser, under hærskrik på kampens dag, i storm på uværsdagen. 15Og deres konge skal føres bort som fange, både han og hans høvdinger, sier Herren.