Apostlenes gjerninger 10
NB

Apostlenes gjerninger 10

10
Kornelius og Peter
1I Cæsarea* var det en mann som hette Kornelius. Han var høvedsmann ved den hæravdelingen som ble kalt den italiske. #*Cæsarea ved havet, den romerske#landshøvdingens bosted. 2Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. 3En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa: Kornelius! 4Kornelius stirret forferdet på ham og sa: Hva er det, herre? Engelen svarte ham: Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. 5Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter. 6Han er gjest hos garveren Simon, som har et hus ved havet. #v.32. 9:43. 7Da engelen som talte til ham, var borte, tilkalte han to av tjenerne sine og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hadde om seg. 8Og da han hadde fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Jaffa. 9Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time.
10Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. 11Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. #7:56. Matt 3:16. Joh 1:51. Åp 19:11. 12På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler. 13Og en røst kom til ham: Stå opp, Peter, slakt og et! 14Men Peter svarte: På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. #3Mos 11:2 ff. 5Mos 14:3 ff. Esek 4:14. Dan 1:8. 15Og en røst kom igjen til ham, for andre gang: Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. 16Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen. 17Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett, skulle bety, se, da sto de mennene som var utsendt av Kornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. 18Nå ropte de inn og spurte om Simon, med tilnavnet Peter, var gjest der. 19Mens Peter grunnet på synet, sa Ånden til ham: Se, her er tre menn som leter etter deg. #8:29. 11:12,28. 13:2. Åp 22:17.
20Stå opp og gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem. #15:7-9. 21Peter gikk da ned til mennene og sa: Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit? 22De svarte: Høvedsmannen Kornelius, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vitnesbyrd av hele det jødiske folk, fikk det budskapet fra en hellig engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg. #v.2. Matt 26:53. Luk 7:4,5. 23Så ba Peter dem inn og ga dem husrom. Og neste dag brøt han opp og dro av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Jaffa gikk med ham. 24Dagen etter kom de til Cæsarea. Kornelius ventet på dem. Han hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste venner. 25Da nå Peter var på vei inn, gikk Kornelius ham i møte, falt ned for føttene hans og tilba ham. 26Men Peter reiste ham opp og sa: Stå opp! Også jeg er et menneske. #14:15. 19:10. 22:8,9. 27Og han samtalte med ham mens han gikk inn i huset. Der fant han mange samlet. 28Han sa til dem: Dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. #11:3,9. 2Mos 23:32,33. 5Mos 7:2. Dom 2:2. Joh 4:9. 29Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg? 30Kornelius sa da: For fire dager siden - det var da som nå ved den niende time - var jeg i bønn hjemme i huset mitt. Og se, en mann i lysende klær sto foran meg. 31Og han sa: Kornelius, din bønn er hørt, og dine almisser er husket for Guds ansikt. 32Send derfor bud til Jaffa og kall til deg Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos garveren Simon som bor nede ved havet. Når han kommer hit, skal han tale til deg. #11:14. 33Derfor sendte jeg straks bud til deg, og du gjorde vel at du kom! Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.
Peter vitner i Kornelius’ hus
34Peter begynte da å tale, og han sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, #5Mos 10:17. 2Krøn 19:7. Job 34:19. Rom 2:11.#Gal 2:6. Ef 6:9. Kol 3:25. 1Pet 1:17.
35men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. #Jes 56:6,7. 36Det ordet som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus - han er alles Herre - #Joh 16:33. Rom 5:1. Kol 1:20. Ef 2:14,17. 37det kjenner dere, dette ordet som er gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea, etter den dåpen som Johannes forkynte - #Matt 4:12 ff. Luk 23:5. 38og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. #Sal 45:8. Jes 61:1.#Matt 3:16. 4:23. 12:28. Luk 4:18. Joh 3:2. Kol 2:9,15. 39Vi er vitner om alt det han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. #1:8. 5:32. Joh 15:27. 40Ham reiste Gud opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, #2:24. 5:30. 1Kor 15:4-7. 41ikke for hele folket, men for de vitnene som forut var utvalgt av Gud - for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. #1:22. Luk 24:30,48. Joh 21:9,12. 1Kor 15:5 ff. 42Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. #17:31. Joh 5:22,27.#Rom 14:9. 2Kor 5:10. 2Tim 4:1. 1Pet 4:5. 43Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. #Jes 53:5,6. Jer 31:34.#Esek 34:15,16. Dan 9:24 ff. Hos 1:7. Mika 7:18.#1Pet 1:10,11. 44Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet. #2:4.
45Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, #15:8,12. 46for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: #2:4. 19:6. Mark 16:17. 47Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi? #8:15,36. 48Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba ham da bli hos dem noen dager. #2:38. Joh 4:40.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.