Matteus 24

24
Jerusalems ødeleggelse og Jesu gjenkomst
1Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene. #Mark 13:1 ff. Luk 21:5 ff. 2Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. #1Kong 9:8. Mika 3:12. Luk 19:44. 3Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?
4Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! 5For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. #24:23,24. 1Joh 2:18. 4:3. 6Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. #2Krøn 15:6. Jes 19:2. 8Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. 9Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. #10:17. Joh 15:18-21. 16:2,3. 10Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. #11:6. 2Tess 2:3. 11Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.#2Pet 2:1. 12Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. #2Tim 3:1-3. 13Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! #10:22. Åp 2:10. 14Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. #28:19. Luk 24:47. 15Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser! - #Dan 9:26,27. 11:31. 12:11. Mark 13:14 ff. Luk 21:29 ff. 16da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. #Luk 17:31. 18Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. 20Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! #Dan 12:1. Joel 1:15. Åp 7:14. 22Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. 23Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! #v.5. Mark 13:21 ff. Luk 17:23 ff. 21:25 ff. 24For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. #5Mos 13:1 ff. 2Tess 2:9 ff. Åp 13:13. 16:13,14. 25Se, jeg har sagt dere det på forhånd. #Joh 13:19. 14:29. 26Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! - så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! - så tro det ikke. 27For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. #Luk 17:24. 28Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. #Job 39:30. Luk 17:37. 29Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. #Jes 13:10. Esek 32:7. Joel 3:4-20. Hag 2:6,21.#Apg 2:20. Åp 6:12,13.
30Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. #16:27. 26:64.#Dan 7:13. Sak 12:10,14. Mark 14:62. Åp 1:7. 31Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. #13:41. 5Mos 30:4. Jes 27:13.#1Kor 15:52. 1Tess 4:16. Åp 8:2.
Lær av fikentreet
32Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. #Mark 13:28 ff. Luk 21:29 ff. 33Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. 34Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. #16:28. 35Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. #5:18. Sal 102:27. Jes 40:8. 51:6. Heb 1:11. 1Pet 1:25.
Våk, for dere vet ikke når Herren kommer
36Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far. #Apg 1:7. 1Tess 5:1.
37Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. #1Mos 6:11-13. 7:6-23. Luk 12:39 ff. 17:26 ff. 38For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, 39og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. #Sal 29:10. 2Pet 2:5. 3:6. 40Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. #Luk 17:34. 41To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 42Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. #25:13. Mark 13:33-35. 1Tess 5:6.
43Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. #Luk 12:39,40.#1Tess 5:2 ff. 2Pet 3:10. Åp 3:3. 16:15. 44Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. 45Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over tjenestefolkene sine for at han skal gi dem mat i rett tid? #Luk 12:42 ff. 46Salig er den tjeneren som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer! 47Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham over alt han eier! #25:21,23. Luk 22:29,30. 48Men dersom den onde tjeneren sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre kommer! 49og han så gir seg til å slå medtjenerne sine, og eter og drikker med drankere, 50da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker. 51Og han skal hogge ham ned og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner. #8:12. 13:42,50. 22:13. 25:30.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring