2 Kongebok 17
NB

2 Kongebok 17

17
Hosea regjerer i Israel
1I Judas konge Akas’ tolvte år ble Hosea, sønn av Ela, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i ni år. #15:30. 2Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men likevel ikke som de konger i Israel som hadde vært før ham. 3Kongen i Assyria, Salmanassar, dro opp mot ham, og Hosea ble hans tjener og måtte svare skatt til ham.
4Men så oppdaget kongen i Assyria at Hosea hadde innlatt seg i en sammensvergelse. Han hadde sendt bud til kongen i Egypt, So, og betalte ikke lenger skatt til kongen i Assyria, slik som han før hadde gjort år etter år. Da satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel.
Samarias fall
5Kongen i Assyria dro opp over hele landet. Han rykket fram mot Samaria og holdt det beleiret i tre år. #18:9 ff. Hos 14:1.
6I Hoseas niende år inntok den assyriske kongen Samaria og bortførte Israel til Assyria. Han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer.
7Slik gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, han som hadde ført dem opp fra landet Egypt og fridd dem ut av egypterkongen, faraos hånd. De fryktet andre guder #2Mos 14:18 ff. 20:2.
8og vandret etter skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn, og etter de skikker som Israels konger hadde innført. #16:3. 21:2. 5Mos 18:9. 9Og Israels barn tildekket Herren sin Gud med ord som ikke var rette*. De bygde seg offerhauger på alle bostedene sine like fra vakttårnene** til de befestede byene. #*med falske forklarin-#ger av Herrens ord ga de folket et falskt bilde av#ham. **2Krøn 26:10. 10De reiste støtter og Astarte-bilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. #16:4. 1Kong 14:23. 11De brente røkelse der på alle haugene likesom de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for dem, og de gjorde onde ting, så de vakte Herrens harme. 12De dyrket avguder, enda Herren hadde talt til dem og sagt: Det skal dere ikke gjøre. #2Mos 20:3. 23:13. 13Og Herren vitnet for Israel og for Juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sa: Vend om fra deres onde veier og hold mine befalinger og bud i samsvar med hele den lov som jeg ga deres fedre, og som jeg sendte til dere ved mine tjenere profetene! #Jer 25:5. Esek 18:31. 14Men de ville ikke høre og var hardnakkede som sine fedre, som ikke trodde på Herren sin Gud. 15De forkastet hans bud og den pakten som han hadde sluttet med deres fedre, og de vitnesbyrd som han hadde gitt dem. De fulgte de tomme avgudene og ble selv tomme. De etterlignet de hedningefolkene som bodde rundt omkring dem, enda Herren hadde sagt: Dere skal ikke gjøre som de. #3Mos 18:3,24. Jer 2:5. Rom 1:21-23. 16De forlot alle Herrens, sin Guds bud og laget seg støpte bilder, to kalver, og de laget et Astarte-bilde og tilba hele himmelens hær og dyrket Ba’al. #21:3. 1Kong 12:28. 16:31. 17Sine sønner og døtre lot de gå gjennom ilden og ga seg av med spådomskunster og varseltydning og solgte seg selv til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, så de vakte hans harme. #16:3. 21:6. 23:10. 1Kong 21:20. 18Da ble Herren meget vred på Israel og støtte dem bort fra sitt åsyn. Det ble ingen tilbake uten Judas stamme. #23:27. 1Kong 11:13,32,36. 19Heller ikke Juda holdt Herrens, sin Guds bud, men de vandret i de skikker som Israel hadde innført. #8:18. 16:3. 20Derfor forkastet Herren hele Israels ætt og plaget dem og ga dem i røveres hånd, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. #15:29. Dom 2:14-15. 21For han hadde revet Israel løs fra Davids hus, og de gjorde Jeroboam, Nebats sønn, til konge. Og Jeroboam dro Israel bort fra Herren og forførte dem til stor synd. #1Kong 12:20,28 ff. 22Israels barn vandret i alle de synder som Jeroboam hadde gjort, de vek ikke fra dem. 23Til slutt støtte Herren Israel bort fra sitt åsyn, slik som han hadde talt ved alle sine tjenere profetene. Så ble Israel bortført fra sitt land til Assyria, og der har de vært til denne dag. #5Mos 28:36,63 ff. 1Kong 14:15. Amos 5:27.
Hedenske folk bosetter seg i Israel
24Og kongen i Assyria lot det komme folk fra Babel og Kuta og Avva og Hamat og Sefarvajim, og lot dem bo i Samarias byer istedenfor Israels barn. De tok Samaria i eie og bosatte seg i byene der.
25Men den første tiden de bodde der, fryktet de ikke Herren. Da sendte Herren løver iblant dem, og de herjet mellom dem. #3Mos 26:22. 26Da sa folk til kongen i Assyria: De folk som du førte bort og lot bo i Samarias byer, vet ikke hvordan landets gud skal dyrkes. Han har sendt løver iblant dem, og de dreper dem, fordi de ikke vet hvordan landets gud skal dyrkes. 27Da bød kongen i Assyria: La en av de prestene som dere har ført bort derfra, fare dit! De skal dra av sted og bosette seg der, så han kan lære dem hvordan landets gud skal dyrkes. 28Så kom da en av de prestene som de hadde ført bort fra Samaria, og bosatte seg i Betel. Han lærte dem hvordan de skulle frykte Herren. 29Hvert folk laget seg sine gudebilder og satte dem i husene på de haugene som Samarias innbyggere hadde bygd - hvert folk i de byene hvor de bodde. #Jon 1:5. 30Mennene fra Babel laget seg et bilde av Sukkot-Benot, mennene fra Kut et bilde av Nergal, mennene fra Hamat et bilde av Asjima, 31 avvittene et bilde av Nibhas og av Tartak, sefarvittene brente sønnene sine i ilden for Adrammelek og Anammelek, Sefarvajims guder. #16:3. 21:6. 32Men de fryktet også Herren og gjorde hvem de ville av sine egne til prester for haugene, og de ofret for dem i husene på haugene. #1Kong 12:31. Sef 1:5. 33De fryktet Herren, men dyrket også sine egne guder på samme vis som de hedningefolkene de var bortført fra. 34Den dag i dag følger de sine gamle skikker. De frykter ikke Herren og gjør ikke etter de forskrifter og regler de har fått, eller etter den lov og de bud Herren har gitt etterkommerne av Jakob, han som han ga navnet Israel, #1Mos 32:28. 35:10. 35og som Herren gjorde en pakt med og bød: Dere skal ikke frykte andre guder og ikke tilbe dem og ikke dyrke dem og ikke ofre til dem. #2Mos 23:13. Dom 6:10. 36Men Herren, som førte dere opp fra landet Egypt med stor kraft og med utrakt arm, ham skal dere frykte, og ham skal dere tilbe, og ham skal dere ofre til. 37Og de forskrifter og regler og den lov og de bud som han lot skrive for dere, skal dere gi akt på og holde alle dager, og dere skal ikke frykte andre guder. 38Den pakten som jeg sluttet med dere, skal dere ikke glemme, og dere skal ikke frykte andre guder. 39Men Herren deres Gud skal dere frykte, og han skal fri dere fra alle deres fienders hånd. #1Sam 12:24. Sal 34:10. 40Men de ville ikke høre, de bar seg at på samme vis som før. 41Så fryktet da disse hedningefolkene Herren, men dyrket på samme tid sine utskårne bilder. Også deres barn og deres barnebarn har helt til denne dag gjort som deres fedre gjorde. #v.33. Matt 6:24.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.