2 Samuel 23
NB

2 Samuel 23

23
Davids siste ord
1Dette er Davids siste ord: Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt var satt, Jakobs Guds salvede og Israels glade sanger: 2Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge. #Jes 59:21. Matt 22:43. Apg 1:16. 2Pet 1:21. 3Israels Gud har talt, til meg har Israels Klippe sagt: Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i gudsfrykt. #Sal 72:1 ff. Jes 10:2-5. Jer 23:5,6. 33:15,16. 4Han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer, når gresset spirer fram av jorden ved solskinn og ved regn. #Dom 5:31. Sal 72:6. Jes 9:2. Joh 8:12. 5For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget, all min frelse og alt godt - skulle han ikke la det gro fram? #7:12 ff. 1Krøn 16:17. Jes 55:3. 6Men de onde, de er alle sammen lik torner som ryddes bort, som folk ikke tar i med hånden. 7Den som vil nærme seg dem, må væpne seg med jern og spydskaft, og så brennes de opp med ild der hvor de står.
Davids helter og deres storverk
8Dette er navnene på Davids helter: Josjeb-Basjebet, takmonitten, høvding for de tre. Han svingte sin lanse over åtte hundre falne på én gang. #1Krøn 10:10-41. 9Etter ham kom Eleasar, sønn av Dodo fra Ahohi. Han var en av de tre heltene som var med David da de hånet filistrene som var samlet der til kamp. Da så Israels menn dro seg tilbake, #1Krøn 27:4. 10reiste han seg og hogg inn på filistrene, til hans hånd ble så trett at den hang fast ved sverdet. Den dagen ga Herren dem en stor seier, og da folket vendte om og fulgte ham, hadde de ikke annet å gjøre enn å plyndre de falne. 11Etter ham kom Sjamma, sønn av Age, hararitten. Filistrene hadde en gang samlet seg til en hel flokk, og der var det et jorde som var fullt av linser. Da nå folket flyktet for filistrene, 12stilte han seg midt på jordet og berget det og slo filistrene. Og Herren ga dem en stor seier. 13En gang da det led mot høsten, dro tre av de tretti høvdingene ned og kom til David i hulen ved Adullam. Filisterflokken lå i leir i Refa’im-dalen. #5:18. 1Sam 22:1. 14David var den gang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. #5:17. 1Sam 22:4. 15Da kom det en brå lyst over David, og han sa: Hvem lar meg få vann å drikke av den brønnen som er ved byporten i Betlehem? 16Da brøt de tre heltene seg gjennom filistrenes leir og øste vann opp av brønnen ved byporten i Betlehem. Og de tok det med seg og kom til David med det. Men han ville ikke drikke det - han øste det ut for Herren. 17Og han sa: Det skal være langt fra meg, Herre, å gjøre dette! Skulle jeg drikke blodet av de mennene som gikk av sted med fare for livet? Og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre heltene. 18Så var det Abisjai, bror til Joab, sønn av Seruja. Han var høvding over de tretti. Han svingte spydet sitt over tre hundre falne, og han hadde et navn blant de tre. 19Fremfor de tretti var han æret og ble høvding for dem, men til de tre nådde han ikke opp. 20Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv og seierrik stridsmann fra Kabse’el. Han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snødd, steg han ned i en brønn og slo i hjel en løve. #8:18. 20:23. 1Kong 2:29,30. 21Likeså slo han i hjel en egypter, en kjempestor mann. Egypteren hadde et spyd i hånden, men han gikk ned mot ham med staven sin og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. 22Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn. Han hadde et navn blant de tre heltene. #v.20. 1Krøn 27:6. 23Fremfor de tretti var han æret, men til de tre nådde han ikke opp. David satte ham over livvakten sin. 24Asael, Joabs bror, var blant de tretti, likeså Elhanan, sønn av Dodo, fra Betlehem, #2Sam 2:18. 1Krøn 27:7. 25haroditten Sjamma, haroditten Elika, 26paltitten Heles, teko’itten Ira, sønn av Ikkesj, #1Krøn 27:9,10. 27anatotitten Abieser, husatitten Mebunnai, 28ahohitten Salmon, netofatitten Maharai, #1Krøn 27:13. 29netofatitten Heleb, sønn av Ba’ana, Ittai, sønn av Ribai, fra Gibea i Benjamins stamme, 30piratonitten Benaja, Hiddai fra Ga’asj-dalene, #1Krøn 27:14. 31arbatitten Abi-Albon, barhumitten Asmavet, 32sja’albonitten Eljahba, Bene-Jasjen, Jonatan, 33haratitten Sjamma, araritten Akiam, sønn av Sjarar, 34Elifelet, sønn av Ahasbai, ma’a-katittens sønn, gilonitten Eliam, sønn av Akitofel, #15:12. 35karmelitten Hesro, arbitten Pa’arai, 36Jigal, sønn av Natan, fra Soba, gaditten Bani, 37ammonitten Selek, be’erotitten Naharai, Joabs, Serujas sønns våpensvein, 38jitritten Ira, jitritten Gareb, 39hetitten Uria - i alt trettisju. #10:3.