2 Krønikebok 28:12

2 Krønikebok 28:12 NB

Da var det noen menn blant overhodene for Efra’ims barn - det var Asarja, Johanans sønn, og Berekja, Mesjillemots sønn, og Hiskia, Sjallums sønn, og Amasa, Hadlais sønn - som trådte fram for dem som kom fra krigen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del