1 Krønikebok 7
NB

1 Krønikebok 7

7
Issakars ætteliste
1Issakars sønner var Tola og Pua og Jasjub og Sjimron, fire i tallet. #1Mos 46:13. 4Mos 26:23-25. 2Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter. Deres tall var i Davids dager tjueto tusen seks hundre. 3Ussis sønner var Jisrahja og Jisrahjas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jissija, fem i tallet, alle sammen slektens overhoder. 4Til dem hørte, etter deres ætter og farsslekt, krigsrustede flokker, trettiseks tusen mann, for de hadde mange koner og barn. 5Deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn. I alt var de åttisju tusen mann som var oppskrevet.
Benjamins ætteliste
6Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet. #8:1. 1Mos 46:21. 4Mos 26:38-41.
7Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Ussiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, slektens overhoder, veldige stridsmenn. I deres ætteliste sto det tjueto tusen og trettifire mann. 8Bekers sønner var Semira og Joasj og Elieser og Eljoenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet, alle disse var Bekers sønner. 9Etter deres ættelister, hvor deres ætter og overhoder, veldige stridsmenn, var oppskrevet, var det tjue tusen to hundre mann. 10Jediaels sønner var Bilhan og Bilhans sønner Je’usj og Benjamin og Ehud og Kena’ana og Setan og Tarsis og Akisjahar. 11Alle disse var Jediaels sønner, slektens overhoder, veldige stridsmenn, sytten tusen to hundre som var ferdig til å dra ut i krig. 12Videre var det Sjuppim og Huppim, Irs sønner, og Hussim, som stammet fra Aker.
Naftalis ætteliste
13Naftalis sønner var Jahsiel og Guni og Jeser og Sjallum, Bilhas sønner. #1Mos 30:7,8. 46:24. 4Mos 26:48-50.
Manasses ætteliste
14Manasses sønner var Asriel, som stammet fra hans syriske medhustru. Hun fødte Makir, far til Gilead. #4Mos 26:29,31,34.
15Makir tok til kone en søster av Huppim og Sjuppim, og hans* søster hette Ma’aka. Den andre sønnen hette Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre. #4Mos 26:33. 27:1. Jos 17:3. *Huppims.# 16Makirs kone Ma’aka fødte en sønn og kalte ham Peres. Hans bror hette Sjeres, og hans sønner var Ulam og Rekem. 17Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse. #1Sam 12:11. 18Hans* søster var Hammoleket, hun fødte Isjhod og Abieser og Mahla. #Jos 17:2. *Gileads. 19Sjemidas sønner var Akjan og Sjekem og Likhi og Aniam.
Efra’ims ætteliste
20Efra’ims sønner var Sjutelah - hans sønn var Bered og hans sønn Tahat og hans sønn Elada og hans sønn Tahat #4Mos 26:35-37.
21og hans sønn Sabad og hans sønn Sjutelah - og Eser og Elad*. De ble drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde dratt ned for å røve buskapen deres. #*Efra’ims sønner, v.20 og 22.
22Deres far Efra’im sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. 23Og han gikk inn til sin kone, og hun ble med barn og fødte en sønn. Han ga ham navnet Beria*, fordi det hadde vært ulykke i hans hus. #*på hebr. ordspill med ordet for ulykke.
24Hans datter var Sje’era. Hun bygde Nedre og Øvre Bet-Horon og Ussen-Sje’era. 25Hans* sønn var Refa, og hans sønner var Resjef og Telah, og hans sønn var Tahan, #*Berias, v.23. 26hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisjama, #4Mos 1:10. 27hans sønn Nun, hans sønn Josva. 28Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende landsbyer, og mot øst Na’aran og mot vest Geser med tilhørende landsbyer, og Sikem med tilhørende landsbyer like til Gasa med tilhørende landsbyer. #Jos 16:1 ff.
29Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende landsbyer, og Ta’anak, Megiddo og Dor med tilhørende landsbyer. I disse byene bodde Josefs, Israels sønns barn.
Asjers ætteliste
30Asjers sønner var Jimna og Jisjva og Jisjvi og Beria, og Serah var deres søster. #1Mos 46:17. 4Mos 26:44-47.
31Og Berias sønner var Heber og Malkiel; han var far til Birsajit. 32Heber ble far til Jaflet og Sjomer og Hotam og deres søster Sjua. 33Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Asjvat; dette var Jaflets sønner. 34Og Sjemers sønner var Aki og Rohga, Jehubba og Aram. 35Hans bror Helems sønner var Sofah og Jimna og Sjeles og Amal. 36Sofahs sønner var Sjuah og Harnefer og Sjual og Beri og Jimra 37og Beser og Hod og Sjamma og Sjilsa og Jitran og Be’era. 38Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara. 39Ullas sønner var Arah og Hanniel og Risja. 40Alle disse var sønner av Asjer, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blant fyrstene. Og de menn som sto i deres ætteliste som dugelige til krigstjeneste, var tjueseks tusen i tallet.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.