1 Krønikebok 27
NB

1 Krønikebok 27

27
Davids hærordning
1Dette er en oppregning av Israels barn med deres slekters overhoder og med høvedsmennene over tusen og over hundre og deres tilsynsmenn, de som tjente kongen i alt som hadde med hæravdelingene å gjøre. Disse hæravdelingene tiltrådte og fratrådte i skift hver måned gjennom hele året, og hver avdeling var på tjuefire tusen mann. 2Over den første hæravdelingen, den som gjorde tjeneste i den første måneden, sto Jasjobam, Sabdiels sønn, og til hans avdeling hørte tjuefire tusen mann. #11:11 ff. 2Sam 23:8 ff. 3Han var en av Peres’ etterkommere, den øverste av alle hærførerne som gjorde tjeneste i den første måneden. 4Over den hæravdelingen som gjorde tjeneste i den andre måneden, sto ahohitten Dodai. Ved hans avdeling var høvdingen Miklot, og til hans avdeling hørte tjuefire tusen mann. 5Den tredje hærføreren, han som gjorde tjeneste i den tredje måneden, var Benaja, presten Jojadas sønn. Han var den øverste, og til hans avdeling hørte tjuefire tusen mann. #2Sam 8:18. 6Denne Benaja var en helt blant de tretti og sto over de tretti. Ved hans hæravdeling var sønnen Ammisabad. #11:22 ff. 2Sam 23:22 ff. 7Den fjerde, han som gjorde tjeneste i den fjerde måneden, var Asael, Joabs bror, og etter ham hans sønn Sebadja. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. #2Sam 2:18. 8Den femte, han som gjorde tjeneste i den femte måneden, var høvdingen Sjamhut, jisrahitten. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. 9Den sjette, han som gjorde tjeneste i den sjette måneden, var Ira, Ikkesjs sønn, fra Tekoa. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann.
10Den sjuende, han som gjorde tjeneste i den sjuende måneden, var pelonitten Heles av Efra’ims barn. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. 11Den åttende, han som gjorde tjeneste i den åttende måneden, var husatitten Sibbekai av serahittenes ætt. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. #20:4. 2Sam 21:18.
12Den niende, han som gjorde tjeneste i den niende måneden, var Abieser fra Anatot, av Benjamins stamme. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. 13Den tiende, han som gjorde tjeneste i den tiende måneden, var Maharai fra Netofa, av serahittenes ætt. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. #11:30. 14Den ellevte, han som gjorde tjeneste i den ellevte måneden, var Benaja fra Piraton, av Efra’ims barn. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. #11:31. 15Den tolvte, han som gjorde tjeneste i den tolvte måneden, var Heldai fra Netofa, av Otniels ætt. Til hans hæravdeling hørte tjuefire tusen mann. #11:30.
Israels stammer og høvdingene deres
16Høvdingene over Israels stammer var: for rubenittene Elieser, Sikris sønn. For simeonittene Sefatja, Ma’akas sønn. 17For Levi Hasjabja, Kemuels sønn. For Arons ætt Sadok. 18For Juda Elihu, en av Davids brødre. For Issakar Omri, Mikaels sønn. 19For Sebulon Jisjmaja, Obadjas sønn. For Naftali Jerimot, Asriels sønn. 20For Efra’ims barn Hosea, Asasjas sønn. For den halve Manasses stamme Joel, Pedajas sønn. 21For den halve Manasses stamme i Gilead Jiddo, Sakarjas sønn. For Benjamin Ja’asiel, Abners sønn. 22For Dan Asarel, Jerohams sønn. Dette var høvdingene for Israels stammer. 23David tok ikke tallet på dem som var tjue år eller yngre. For Herren hadde sagt at han ville gjøre Israel tallrikt som himmelens stjerner. #1Mos 15:5. 5Mos 10:22. 24Joab, Serujas sønn, begynte å telle, men fullførte det ikke. Og Guds vrede kom over Israel for dette, og tallet ble ikke oppført i manntallet i kong Davids krønike. #21:7,14. 2Sam 24:15.
Oppsynsmennene over kongens skatter
25Oppsynet over kongens skattkamre hadde Asmavet, Adiels sønn. Over forrådshusene, i byene og landsbyene og i festningstårnene, hadde Jonatan, Ussias sønn oppsyn. 26Oppsynet over dem som arbeidet på marken og dyrket jorden, hadde Esri, Kelubs sønn. 27Oppsynet over vingårdene hadde Sjime’i fra Rama, over vinforrådene i vingårdene sifmitten Sabdi, 28over oljetrærne og morbærtrærne i lavlandet Ba’al-Hanan fra Geder, over oljeforrådene Joasj, 29over storfeet som beitet i Saron, Sjitrai fra Saron, over storfeet i dalene Safat, Adlais sønn, 30over kamelene ismaelitten Obil, over eselhoppene Jehdeja fra Meronot 31og over småfeet hagaritten Jasi. Alle disse var oppsynsmenn over kong Davids eiendom.
Kongens rådgivere
32Davids onkel Jonatan var hans rådgiver. Han var en forstandig og skriftlærd mann. Jehiel, Hakmonis sønn, var hos kongens sønner. 33Akitofel var kongens rådgiver, og arkitten Husai var kongens venn. #2Sam 15:12-37. 34Etter Akitofel kom Jojada, Benajas sønn, og Ebjatar. Joab var kongens hærfører. #11:6. 2Sam 8:16. 1Kong 1:7.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.