1 Krønikebok 16

16
Arken settes inn i teltet
1Så førte de Guds ark inn og satte den midt i det teltet som David hadde reist for den, og de bar fram brennoffer og fredsoffer for Guds åsyn. #15:1. 2Sam 6:17 ff. 2Da David var ferdig med å ofre brennofrene og fredsofrene, velsignet han folket i Herrens navn. #4Mos 6:23 ff. 1Kong 8:55. 3Og han delte ut til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, et brød og en daddelkake og en rosinkake. 4Han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens ark og til å prise og takke og love Herren, Israels Gud:
5Asaf var den øverste. Nest etter ham kom Sakarja, og så Je’iel og Sjemiramot og Jehiel og Mattitja og Eliab og Benaja og Obed-Edom og Je’iel med harper og sitarer. Asaf skulle slå på cymblene.
En lovsang for Herren
6Prestene Benaja og Jahasiel skulle hele tiden blåse i trompetene foran Guds paktsark. 7Den dagen satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris:
8Pris Herren! Påkall hans navn! Kunngjør blant folkene hans store gjerninger! #Sal 105:1 ff. Jes 12:4. 9Syng for ham, lovsyng ham! Tal om alle hans undergjerninger! 10Ros dere av hans hellige navn! De som søker Herren - la deres hjerte glede seg! 11Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans åsyn! 12Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans under og dommene av hans munn, #5Mos 26:8. Sal 103:2. 13dere barn av Israel, hans tjener Jakobs barn, hans utvalgte! 14Han er Herren vår Gud, hans dommer er over hele jorden. 15Husk hans pakt til evig tid, det ordet han fastsatte for tusen slekter, 16den pakten han gjorde med Abraham, og hans ed til Isak! #1Mos 15:18. 17:2. 22:16 ff. 26:3. 17Han stadfestet pakten som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. 18Og han sa: Deg vil jeg gi Kana’ans land til arvedel! 19Da dere ennå var en liten flokk, få og fremmede i landet, #1Mos 34:30. 5Mos 7:7. 20da vandret de fra folk til folk og fra et rike til et annet folk, #1Mos 20:1. 21da tillot han ikke noen å gjøre vold mot dem, han straffet konger for deres skyld: #1Mos 12:17. 20:3. 2Mos 7:15 ff. 22Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt! #1Mos 20:7. 23Syng for Herren, all jorden! Forkynn fra dag til dag hans frelse! #Sal 96:1 ff. 24Fortell blant hedningene hans ære, blant alle folkene hans undergjerninger! 25For stor er Herren og høylovet, forferdelig er han over alle guder. #2Mos 15:11. Sal 86:8. 89:7. 26For alle folkenes guder er avguder, men Herren har gjort himmelen. 27Høyhet og herlighet er for hans åsyn, styrke og glede er på hans sted. 28Gi Herren, dere folkeslekter, gi Herren ære og makt! #Sal 29:1,2. 29Gi Herren den ære som svarer til hans navn! Bær fram gaver og kom for hans åsyn! Tilbe Herren i hellig skrud! 30Skjelv for hans åsyn, all jorden! Verden står fast, den rokkes ikke. #Sal 89:12. 102:26. 31Himmelen glede seg, og jorden fryde seg! Og de skal si blant hedningene: Herren regjerer! #Sal 97:1. Jes 44:23. 49:13. 32Må havet bruse og alt som fyller det! Må marken fryde seg og alt som er på den! #Sal 96:11 ff. 98:7. 33Da jubler trærne i skogen for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden. 34Lov Herren! For han er god, hans miskunnhet varer til evig tid. #Sal 106:1. 107:1. 136:1. 35Og si: Frels oss, du vår frelses Gud! Samle oss og fri oss fra hedningene, så vi kan love ditt hellige navn, og ha vår ære i å prise deg. #Sal 79:9. 106:47. 36Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og alt folket sa amen og priste Herren. #1Kong 8:15. Sal 41:14. 72:18.
De som tjente i tabernaklet
37David lot så Asaf og hans brødre bli der foran Herrens paktsark, slik at de alltid kunne gjøre tjeneste foran arken - slik som det skulle gjøres dag for dag.
38Likeens Obed-Edom og deres brødre, sekstiåtte; Obed-Edom, sønn av Jedutun, og Hosa som dørvoktere. 39Men presten Sadok og hans brødre prestene lot han bli foran Herrens tabernakel på haugen i Gibeon, 40for at de stadig skulle ofre Herren brennoffer på brennofferalteret morgen og kveld, og gjøre alt det som står skrevet i den lov som Herren hadde gitt Israel. #2Mos 29:38 ff. 4Mos 28:2. 2Krøn 13:11. Esr 3:3. 41Sammen med dem var Heman og Jedutun og de andre utvalgte som var nevnt ved navn, for at de skulle love Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid. 42Og hos dem, hos Heman og Jedutun, var det trompeter og cymbler til bruk for dem som skulle spille, og likeså andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten. Og Jedutuns sønner hadde plass ved dørene. 43Deretter dro alt folket hver til sitt, og David vendte hjem for å velsigne sitt hus.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;