Zoek resultaten voor: globalrize

 • (Niet) Zien en Geloven

  10 dagen 160x160

  “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeën 11:1). Het Christelijke geloof gaat vooral over dingen die je niet met je natuurlijke ogen kunt zien. Je hoeft echter niet blind te geloven. Als God je geestelijke ogen opent, is er een heleboel te zien! Dit leesplan behandelt verschillende Bijbelteksten over (niet) zien en geloven.

 • Vrucht van de Geest

  11 dagen 160x160

  Als je tot geloof in Jezus Christus komt, ontvang je de Heilige Geest in je hart. Hij verandert je van binnenuit en laat je groeien in heiligheid. Dit leesplan bestudeert de vrucht die de Heilige Geest bewerkt in het leven van gelovigen, zoals die opgesomd wordt in Galaten 5:22-23.

 • Levend water

  11 dagen 160x160

  Het Evangelie van Johannes wil ons laten zien wie Jezus is. In hoofdstuk 4 lezen we hoe Jezus Zichzelf bekendmaakt in een gesprek met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Dit verhaal bevat veel lessen voor ons. Ook deze geschiedenis heeft Johannes opgeschreven “opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31).

 • Gods Woord

  10 dagen 160x160

  Gods Woord neemt een belangrijke plaats in, in het leven van een christen. Dit leesplan behandelt een aantal teksten die uitleggen waarom Gods Woord zo belangrijk is en welke eigenschappen het heeft.

 • Jozefs levensverhaal als een illustratie van Gods leiding

  26 dagen 160x160

  “God houdt van je, Hij heeft een plan voor jouw leven." Dat is een geliefde uitspraak onder Christenen en het klopt inderdaad. Maar Gods wegen zijn niet altijd gemakkelijk! Zijn plan voor ons kan ook lijden omvatten om ons te transformeren, het kan door diepe dalen gaan voor we de hoogten van Gods beloften bereiken. Jozefs levensverhaal, dat opgeschreven is in het boek Genesis, is hier een goed voorbeeld van.

 • Jesus Is De Volmaakte Profeet, Priester en Koning

  11 dagen 160x160

  Jezus Christus bestond altijd al als de Zoon van God. Maar Hij kwam op aarde om zondige mensen weer met God te verzoenen. Zijn reddingswerk kunnen we samenvatten in drie kernwoorden: Hij is de volmaakte Profeet, Priester en Koning — niet alleen tijdens Zijn werk op aarde, maar voor eeuwig. Dit leesplan neemt 11 dagen de tijd om te ontdekken wat deze drie ‘ambten’ van Jezus inhouden.

 • Aansporing en onderwijs voor gelovigen

  21 dagen 160x160

  Dit leesplan behandelt het eerste hoofdstuk uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hij schrijft aan Christenen die in een moeilijke situatie zitten en spoort ze aan om vast te staan in de genade van God. Petrus geeft waardevol advies hoe je dit in je dagelijks leven kunt doen. Lees mee om van zijn onderwijs te profiteren!

 • Leven zonder schaamte

  12 dagen 160x160

  Gevoelens van schaamte kunnen een enorme invloed hebben op je leven. Soms zijn deze gevoelens terecht, maar vaak ook niet. Bijvoorbeeld als je je schaamt voor je geloof in Jezus. Dit leesplan presenteert een aantal belangrijke Bijbelteksten over dit onderwerp en laat je zien dat een kind van God zich niet hoeft te schamen tegenover God of tegenover andere mensen.

 • Jij bent geroepen tot een heilig leven

  15 dagen 160x160

  Als je een christen bent, hoor je bij Jezus Christus en ben je geroepen om een heilig leven te leiden, gericht op zijn eer. Dat heeft enorme gevolgen voor je leven. Het verandert je positie tegenover God en tegenover andere mensen, en het heeft consequenties voor de keuzes die je maakt. Iedere gelovige is geroepen op deze manier te leven.

 • Hoe kan ik Jezus volgen?

  9 dagen 160x160

  "’k wil Jezus volgen, heel mijn leven, ‘k wil Jezus volgen dag aan dag!” zingt een bekend kinderlied. Jezus zegt Zelf: “Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard” (Mattheüs 10:38, HSV). Maar wat betekent deze uitdrukking? Hoe kunnen we Jezus volgen? Wat levert dat op en wat kost het ons? Dit leesplan helpt je om een antwoord te vinden op deze vragen.

 • De grote strijd

  7 dagen 160x160

  De Bijbel noemt God “de God van de vrede”, maar omschrijft Hem ook als een strijder die de volken met een scherp zwaard zal verslaan. Als we deze paradox willen begrijpen, moeten we het grote verhaal kennen over de strijd tussen God en satan. Dit leesplan legt het in zeven dagen aan je uit.

 • Jezus Is Sterker

  6 dagen 160x160

  De wereld is in oorlog. Niet alleen letterlijk, als bevolkingsgroepen of landen met elkaar vechten, maar ook geestelijk. Satan heeft de oorlog verklaard aan God en aan Gods kinderen. Dat klinkt heel angstaanjagend, en daarom is het belangrijk te weten dat Jezus sterker is. Hij is sterker dan de zonde, sterker dan satan en zelfs sterker dan de dood. En als jij bij Hem hoort, deel je in Zijn overwinning!

 • Strijd de goede strijd van het geloof

  7 dagen 160x160

  Jezus zegent vredestichters, maar de Bijbel roept ons ook op om “de goede strijd te strijden”. Dat is geen aansporing om andere mensen aan te vallen, maar om satan en onze eigen zondige verlangens te weerstaan. Dit leesplan behandelt zeven Bijbelgedeelten over dit onderwerp. Het kan goed gecombineerd worden met onze andere leesplannen over dit thema: “De grote strijd” en “De strijd is van de Heere”.

 • Door God gered. Het verhaal van Noach en de zondvloed.

  10 dagen 160x160

  Het boek Genesis vertelt ons het verhaal over Noach en de zondvloed. Deze gebeurtenis had dramatische gevolgen voor de toenmalige wereld, maar leert ons ook belangrijke lessen over wie God is, hoe Hij omgaat met het kwaad en hoe Hij rechtvaardigen een uitweg biedt om te ontsnappen aan zijn oordeel. Ontdek wat jij van dit oeroude verhaal kunt leren!

 • Waarom zou ik naar de kerk gaan?

  13 dagen 160x160

  “Ik geloof op mijn eigen manier, ik heb geen kerk nodig. Kan ik God niet gewoon thuis aanbidden, of in de vrije natuur?” Sommige mensen hebben weinig met de kerk op. Maar het is een zegen om deel te zijn van het lichaam van Christus. Laten we een aantal redenen bekijken waarom Christenen zich absoluut aan moeten sluiten bij andere gelovigen.

 • Blijdschap in volharding

  7 Dagen 160x160

  De Bijbel roept ons vaak op om te volharden en vol te houden. Dat is inderdaad een prachtig doel, maar het lijkt zo moeilijk en uitputtend. Kunnen we dat doel wel bereiken? Deze lessen bezien volharding met een nieuwe, bemoedigende en vreugdevolle blik vanuit de Bijbel.

 • Dankbaarheid

  9 dagen 160x160

  Dankbaarheid is een terugkerend thema in de Bijbel. Christenen worden opgeroepen om God “altijd voor alle dingen” te danken, en ze hebben daar ook alle reden toe! Laten we de komende paar dagen lezen wat de Bijbel over dit onderwerp te zeggen heeft en ons oefenen in dankbaarheid.

 • Werk in uitvoering

  18 dagen 160x160

  Het boek Haggaï is niet bepaald het bekendste Bijbelboek. Het heeft maar twee hoofdstukken en gaat over de herbouw van de tempel in Jeruzalem — wat voor veel hedendaagse christenen niet het meest interessante onderwerp lijkt. Maar als we zorgvuldig lezen, blijkt dit boek waardevolle lessen te bevatten voor gelovigen uit alle tijden en over de hele wereld.

 • Diepe en blijvende vreugde vinden in God

  7 Dagen 160x160

  Mensen zoeken vreugde in allerlei verschillende levensgebieden: relaties, werk, geld, enzovoorts. Maar om blijvende vreugde en blijdschap te vinden heb je nog iets anders nodig: een levende relatie met Jezus Christus! Lees een week lang wat de Bijbel zegt over het vinden van deze diepe vreugde in God.

 • Gods Zorg Voor Vluchtelingen, Buitenstaanders en Vreemdelingen

  10 dagen 160x160

  Miljoenen mensen over de hele wereld wonen als vreemdelingen of vluchtelingen in een ander land. God wil dat we hen goed behandelen. De Bijbel spreekt ook over “geestelijke vreemdelingen”. Dit leesplan legt uit wat deze term inhoudt en hoe God zorgt voor zowel geestelijke als politieke of sociale vreemdelingen.

 • Hanna, Je Problemen Aan God Toevertrouwen

  9 dagen 160x160

  Het boek 1 Samuel vertelt over Hanna, een Israëlitische vrouw. Haar levensomstandigheden waren vernederend, verdrietig en uitzichtloos. Maar ze komt naar voren als een moedige, gelovige vrouw. Dit leesplan neemt Hanna’s levensverhaal als voorbeeld voor ons eigen leven. Lees met ons mee!

 • Parels van Wijsheid

  14 dagen 160x160

  Echte wijsheid is een kostbaar goed waar velen naar op zoek zijn, maar dat weinigen ooit vinden. De Bijbel bevat een heel boek met wijze lessen, Spreuken genaamd. Deze spreuken zijn door mensen opgeschreven, maar geïnspireerd door “de alleen wijze God” (zie Romeinen 16:27). Dit leesplan bestudeert veertien parels van wijsheid uit dit Bijbelboek. Lees met ons mee en word wijs...

 • Vrijheid Vinden in Jezus

  12 dagen 160x160

  Jezus zegt: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). Dat klinkt goed, want we verlangen allemaal naar vrijheid! Dit leesplan bespreekt twaalf soorten vrijheid die allemaal in Jezus gevonden kunnen worden.

 • Elia, een moedige profeet

  22 dagen 160x160

  De Bijbel staat vol verhalen over mensen die tot Gods eer proberen te leven — met vallen en opstaan. Elia is zo’n man. Hij is een profeet die zich met hart en ziel inzet voor God, maar ook geveld wordt door moedeloosheid en depressie. Hij treedt de koning onverschrokken tegemoet, maar vlucht voor de koningin. En in dit alles blijft God voor zijn knecht zorgen.

 • Leven tot Gods eer. Aansporingen van de apostel Petrus

  23 dagen 160x160

  De apostel Petrus schreef een brief aan gelovigen. Hij bespreekt daarin verschillende onderwerpen, zoals de juiste houding tegenover medemensen, verhoudingen binnen het huwelijk en het omgaan met lijden. Dit leesplan bespreekt hoofdstuk 2 en 3 van Petrus' brief. Het eerste hoofdstuk is besproken in een ander leesplan, "Aansporing en onderwijs voor gelovigen".