Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 8 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

Onder geleerden bestaat er aanzienlijke twijfel over Marcus 16:9-20. Behoort het wel tot de originele tekst van Marcus? Want in de vroegste manuscripten komt het niet voor. Als dat waar is, dan eindigt het Marcus evangelie erg abrupt. Kwam dat omdat hij gedood werd voordat hij zijn evangelie kon beëindigen? Of was zijn eindconclusie verloren geraakt? Er zijn pogingen gedaan om het boek een goed einde te geven via latere toevoegingen. In sommige manuscripten is een korte conclusie toegevoegd, waarin gezegd wordt dat Jezus Zijn discipelen de wereld instuurde met het evangelie. In andere manuscripten werd dit Schriftgedeelte (Marcus 16:9-20) toegevoegd. Men erkent echter dat deze eindteksten niet in de originele tekst aanwezig waren. Hoe dan ook, dit Schriftgedeelte is opgenomen in de meeste Bijbels.


Hier wordt nogal ongebruikelijk gezegd dat Jezus de discipelen bestrafte omdat zij zo ongelovig waren geweest en dat ze de getuigen die Hij gezonden had, niet hadden geloofd (Marcus 16:14). Waarom? In de Schrift staat een zaak vast met twee of drie getuigen (zie Deuteronomium 19:15; Mattheüs 18:16; 2 Korinthiërs 13:1). Jezus had naar de discipelen drie getuigen gestuurd: Maria Magdalena en twee anderen die buiten de stad liepen (Marcus 16:12). Dit waren de twee die op weg waren naar Emmaüs (zie Lucas 24:13-35).


Toen Maria aan de discipelen vertelde wat ze gezien had, geloofden zij het niet (Marcus 16:11). Toen de twee mannen hun ook vertelden wat ze gezien hadden, geloofden zij hun ook niet (Marcus 16:13). Vandaar dat Jezus Zijn ongelovige discipelen bestrafte.


Jezus zegt dan tegen de discipelen (en zegt dat ook tegen ons allen): "Trek de wereld in,’ zei Hij tegen hen, ‘en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft" (Marcus 16:15-16, HTB). 


Jezus beloofde om hen enkele geweldige tekenen te geven: de macht om demonen uit te drijven, te spreken in tongen, slangen op te rapen, vergif te drinken zonder geschaad te worden en zieken te genezen. Sommige tekenen werden na die tijd wel gezien (zie Handelingen 16:18; 2:4; 28:3-6; 14:8-10). Maar het bleek niet de norm te zijn.


Jezus, de triomferende Zoon van God, steeg daarna op naar de hemel en zette Zich aan de rechterhand van God, zoals Hij voordien gezegd had (zie Marcus 14:62). Op dezelfde wijze zal Hij ook terugkeren op de wolken. Dat is het heerlijke evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, de Zoon van God.


Heb je genoten van dit leesplan? Kijk naar meer teksten op journeythrough.org.


Deze overdenking komt uit Reis door Marcus van Robert M. Solomon.


Bespreking  • Hoe kunnen wij ons geloof in Jezus aan anderen tonen in deze tijden van onzekerheid? Naar welke tekenen van Gods liefde, bescherming en bevrijding kunnen we wijzen in tijden van twijfel? Hoe kunnen wij in de wereld trekken en het goede nieuws aan de hele schepping vertellen (Marcus 16:15)?

  • Neem wat tijd om na te denken over wat je geleerd hebt en wat God tegen je gezegd heeft deze week? Hoe kunnen deze lessen je leven en je dagelijkse routine vanaf nu veranderen? Breng wat tijd door met Jezus en reageer op Hem met aanbidding en gebeden van trouw en dankzegging.


Deel en bemoedig