Het kruis & COVID-19: Ontdek hoop deze Pasen

Dag 3 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

De vijanden van Jezus wilden Hem in de val lokken met heel wat strikvragen. Alhoewel Hij niemand had die Hem advies kon geven of helpen, deed Jezus het uitstekend.


De religieuze leiders stuurden enkele Farizeeën en Herodianen "om hem op een woord te vangen" (Marcus 12:13). Deze twee groepen haatten elkaar want ze volgden zeer tegenstrijdige principes en waarden. De ene was cultureel en religieus ultra-conservatief, de andere was liberaal. Maar nu ze een gemeenschappelijke vijand hadden, bundelden ze hun krachten tegen Jezus. Ze stelden Hem de vraag of Joden belasting moeten betalen aan de Romeinse keizer. Ze wisten dat sommige Joden weigerden om de belasting te betalen omdat ze daarmee de onderwerping aan Rome zouden erkennen. Nu probeerden ze Jezus in een hoekje te dringen. Hun "of-of" vraag was bedoeld om Hem in moeilijkheden te brengen, wat Zijn antwoord ook zou zijn — óf een voorstander van Rome óf een rebel tegen Rome. Ze flatteerden Hem door te zeggen dat Hij een integer man was, die zich niet door mensen liet beïnvloeden (Marcus 12:14).


Jezus doorzag hun hypocrisie en vroeg hen waarom ze Hem op de proef wilden stellen. Iedereen wist het en wachtte hoe Hij deze situatie zou aanpakken. Hij vroeg om een Romeins muntstuk en stelde dan de vraag wiens portret op de munt afgebeeld was. Toen ze antwoordden dat het Caesar was, zei Hij: "... geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is!" (Marcus 12:17, HTB) De menigte moet opgetogen geweest zijn. Misschien hebben ze zelfs geapplaudisseerd toen ze merkten hoe goed Jezus zich verdedigd had met deze strikvraag.


Maar er was nog een belangrijker les. Zoals het muntstuk het beeld van Caesar draagt, zo draagt de ziel het beeld van God. We zijn allemaal geschapen naar het beeld van God (Genesis 1:26). Hoewel dit beeld beschadigd is, herinnert het ons er nog steeds aan dat we God toebehoren en niet onszelf of iemand anders. Wanneer we dat beseffen en onszelf teruggeven aan God, dan zal Zijn genade in ons werken om Zijn beeld in ons te herstellen door Zijn Zoon (Romeinen 8:29; 1 Korinthiërs 15:49). In plaats van politieke gesprekken te houden, zouden deze ondervragers van Jezus beter moeten nadenken over de staat van hun ziel en hun relatie met God.


Bespreking  • Wat zeggen de reacties van mensen op de COVID-19 uitbraak ons over de menselijke natuur? Hoe kunnen we anderen tonen met onze woorden en daden dat we geschapen zijn naar het beeld van God? Welke op Christus lijkende verandering zou de Heilige Geest in jou willen bewerken en hoe kan jij je onderwerpen aan Zijn genadewerk in jou?

  • Het coronavirus heeft nogal wat vragen uitgelokt over het leven, die onderliggende geestelijke nood blootleggen. Hoe kunnen wij helpen om mensen te wijzen op de geestelijke waarheden en hun nood voor Christus? Hoe kunnen wij aan de slag gaan en hun vragen benaderen met gevoel en liefde?


Deel en bemoedig