Esther INLEIDING
HTB

Esther INLEIDING

INLEIDING
Het boek Esther behandelt een belangrijke gebeurtenis die plaatshad nadat de Perzen het Babylonische rijk hadden veroverd. In die tijd verbleven veel Joden nog in ballingschap in Babylonië, omdat zij geen behoefte hadden om naar hun land terug te keren. Het verhaal gaat over Esther, een Joodse vrouw die trouwt met de Perzische koning Ahasveros. Haman, een kwaadaardige adviseur van de koning, is eropuit de Joden uit te roeien om zo hun bezittingen in handen te krijgen. Esther komt echter op tactvolle manier tussenbeide en redt zo haar volk van de ondergang. Haman wordt ter dood gebracht en na een tijd van onlusten onder het volk keert de rust terug. Deze wonderbaarlijke redding van de Joden wordt tot op de dag van vandaag herdacht op het Poerimfeest.
Gods voorzienigheid en macht zijn de centrale themaʼs in dit boek. God beschermt zijn volk zelfs wanneer het in ballingschap leeft en laat alle dingen ten goede meewerken. Gods macht is duidelijk te zien in de nederlaag van Israëls vijanden. Van belang is dat God daar in dit geval mensen voor gebruikt, in plaats van Zelf in te grijpen. Iedereen moet bereid zijn om steeds Gods wil te doen als Hij dat vraagt.

Het Boek

Copyright © 1979, 1988, 1998, 2007 by Biblica, Inc.®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.


Meer informatie over Het Boek