1 Koningen 19:15

1 Koningen 19:15 NBG51

Daarop zeide de HERE tot hem: Keer op uw schreden terug, naar de woestijn van Damascus, en als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazaël zalven tot koning over Aram.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen