Openbaring 3
HSV

Openbaring 3

3
Vijfde brief: aan Sardis
1En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die #Openb. 1:4de zeven Geesten van God heeft en #Openb. 1:16de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
2Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.
3Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en #Vers 19bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen #Matt. 24:43; 1 Thess. 5:2; 2 Petr. 3:10; Openb. 16:15als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
4Maar u hebt ook in Sardis enkele personen#3:4 personen - Letterlijk: namen. die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn.
5Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen #Ex. 32:32; Ps. 69:29; Filipp. 4:3; Openb. 20:12; 21:27uit het boek des levens, maar #Matt. 10:32; Luk. 12:8Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
6Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Zesde brief: aan Filadelfia
7En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, #Vers 14de Waarachtige, #Job 12:14; Jes. 22:22; Openb. 1:18Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
8Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
9Zie, Ik geef u enigen#Openb. 2:9uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.
10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
11Zie, Ik kom spoedig. #Openb. 2:25Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
12Wie overwint, hem zal Ik #1 Kon. 7:21tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal #Openb. 22:4de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, #Openb. 21:2,10het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
13Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Zevende brief: aan Laodicea
14En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt #Openb. 1:5,6de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, #Kol. 1:15het begin van Gods schepping:
15Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!
16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
17Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
18Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en #2 Kor. 5:3; Openb. 7:13; 16:15; 19:8witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
19 # Job 5:17; Spr. 3:12; Hebr. 12:5 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.
20Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
21Wie overwint, #Matt. 19:28; 1 Kor. 6:2zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
22Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling