Genesis 25
HSV

Genesis 25

25
Verder nageslacht van Abraham
1Abraham nam weer een vrouw, van wie de naam Ketura was.
2 # 1 Kron. 1:32 En zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah.
3Joksan verwekte Sjeba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümmieten.
4De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen van Ketura.
5 # Gen. 24:36 Abraham gaf alles wat hij had aan Izak,
6maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Izak vandaan in oostelijke richting, naar het Oosterland.
Abraham sterft
7Dit nu is het aantal jaren#25:7 Dit nu is het aantal jaren - Letterlijk: Dit nu zijn de dagen van de jaren. van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft: honderdvijfenzeventig jaar.
8Toen gaf Abraham de geest en stierf #Gen. 15:15in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd.
9Izak en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hethiet,
10 op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven, en zijn vrouw Sara.
11Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak, zijn zoon, zegende. En Izak ging bij de put Lachai-Roï wonen.
De zonen van Ismaël
12Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft.
13Dit zijn de #1 Kron. 1:29namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam;
14Misma, Duma, en Massa;
15Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma.
16Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, ingedeeld naar hun stammen.
17Dit zijn de levensjaren van Ismaël: honderdzevenendertig jaar. Toen gaf hij de geest en stierf, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd.
18 Zijn nakomelingen woonden vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten.
Ezau en Jakob
19Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
20Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
21Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, #Rom. 9:10zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
22De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
23De HEERE zei toen tegen haar:
Er zijn twee volken in uw schoot,
en twee naties zullen #2 Sam. 8:14zich uit uw lichaam#25:23 lichaam - Letterlijk: ingewanden. vaneenscheiden.
Het ene volk zal sterker zijn dan het #Rom. 9:12andere
en de meerdere zal de mindere dienen.
24Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was,#25:24 de tijd … aangebroken was - Letterlijk: haar dagen om te baren voorbij waren. zie, er was een tweeling in haar schoot.
25De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.#25:25 De naam Ezau kan in verband gebracht worden met het Hebreeuwse woord voor ‘haar’.
26Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand #Hos. 12:4de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob.#25:26 De naam Jakob wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor ‘hiel’. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.
27Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde.
28Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at;#25:28 omdat hij graag wildbraad at - Letterlijk: want het wildbraad was naar zijn mond. Rebekka daarentegen had Jakob lief.
29 Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en moe was.
30Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom.#25:30 De naam Edom wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor ‘rood’.
31Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst#25:31 eerst - Letterlijk: als op deze dag; zie ook vers 33. je eerstgeboorterecht.
32Ezau zei: #Jes. 22:13; 1 Kor. 15:32Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht?
33Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob.
34Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.