Galaten 5
HSV

Galaten 5

5
Het geloof door de liefde werkzaam
1Sta #Joh. 8:32; Rom. 6:18; 1 Petr. 2:16dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer #Jes. 9:3met een juk van slavernij belasten.
2Zie, ik, Paulus, zeg u dat, #Hand. 15:1als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6 # Matt. 12:50; Joh. 15:14; 1 Kor. 7:19; 2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Kol. 3:11 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn,#5:6 het onbesneden zijn - Letterlijk: de voorhuid. maar het geloof, dat door de liefde #1 Thess. 1:3werkzaam is.
7U liep zo goed; #Gal. 3:1wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9 # 1 Kor. 5:6 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10 # 2 Kor. 2:3; 8:22 Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers #1 Kor. 1:23het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12 # Joz. 7:25 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!
Geen misbruik van de vrijheid
13Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, #1 Kor. 8:9; 1 Petr. 2:16; Judas vs. 4alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14 # Rom. 13:8 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: #Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15Maar #2 Kor. 12:20als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16Maar ik zeg: #Rom. 13:14; 1 Petr. 2:11Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17 # Rom. 7:15 enz. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19 # 1 Kor. 3:3; Jak. 3:14 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; #1 Kor. 6:10; Efez. 5:5; Kol. 3:6; Openb. 22:15waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
De vrucht van de Geest
22 # Efez. 5:9 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23 # 1 Tim. 1:9 Daartegen richt de wet zich niet.
24 # Rom. 6:6; 13:14; Gal. 2:20; 1 Petr. 2:11 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling