Ezechiël 17
HSV

Ezechiël 17

17
Gelijkenis van de twee arenden en de wijnstok
1Het woord van de HEERE kwam tot mij:
2Mensenkind, geef een raadsel op en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël,
3en zeg: Zo zegt de Heere HEERE:
De grote arend
met grote vleugels,
lange vlerken,
vol veren,
en die veel kleuren had,
kwam naar de Libanon
en nam de kruin van een ceder mee.
4Hij plukte de top met zijn uitlopers af,
hij bracht hem in een land van kooplieden,#17:4 in een land van kooplieden - Of: in het land Kanaän.
en zette hem in een stad van handelaars.
5Hij nam van het zaaigoed van het land
en legde het in een zaaiveld.
Hij nam het mee naar een plaats waar veel water was,
als een wilg plantte#17:5 plantte - Letterlijk: plaatste. hij het.
6Toen kwam het op en het werd een wijnstok,
breed uitgroeiend, laag van stam,
zodat zijn takken naar de arend gericht zouden zijn,
terwijl zijn wortels onder hem bleven.
Zo werd hij een wijnstok.
Hij kreeg ranken
en liet twijgen uitlopen.
7Maar er was een andere grote arend,
met grote vleugels
en vol veren.
En zie, deze wijnstok
richtte zijn wortels naar hem,
en zijn takken liet hij naar hem uitlopen,
opdat de arend hem bevochtigen zou
en niet het perk waarin hij geplant was.
8Hij was geplant
in een goed veld,
bij veel water,
om takken te vormen
en vrucht te dragen,
om een prachtige wijnstok te worden.
9Zeg: Zo zegt de Heere HEERE:
Zal hij gedijen?
Zal die arend niet zijn wortels uitrukken
en zijn vruchten afplukken, zodat hij verdort?
Hij zal met alle bladeren die aan hem ontspruiten, verdorren,
en er is geen grote arm en geen talrijk volk nodig
om hem van zijn wortels los te maken.
10Ja, zie, zal hij, als hij geplant is, gedijen?
Zal hij niet zeker verdorren wanneer de oostenwind hem aanraakt?
In het perk waar hij ontsproten is, zal hij verdorren!
11Het woord van de HEERE kwam tot mij:
12Zeg toch tegen dat opstandige huis: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Zeg: Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen; hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel.
13Vervolgens nam hij iemand uit het koninklijk nageslacht, sloot met hem #Jer. 34:18een verbond en liet hem een eed zweren. De machthebbers van het land nam hij weg,
14zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen, maar zijn verbond in acht nam om te kunnen blijven bestaan.
15Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen, #Jer. 37:5opdat men hem paarden en veel volk zou geven. Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een verbond verbreken en ontkomen?
16 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, in de woonplaats van de koning die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij verachtte en wiens verbond hij verbrak, bij hem, midden in Babel, zal hij sterven!
17En de farao zal met een groot leger en een grote verzamelde gemeenschap in de strijd #Jer. 37:7niets kunnen uitrichten, als men een #Ezech. 4:2belegeringsdam zal opwerpen en een #2 Kon. 25:1; Jes. 29:3; Ezech. 4:2schans zal bouwen om vele levens uit te roeien.
18Hij heeft de eed veracht door het verbond te verbreken, en zie, hij had zijn hand erop gegeven! Nu hij dit alles gedaan heeft, zal hij niet ontkomen.
19Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zo waar Ik leef, voorwaar, Ik zal Mijn eed die hij veracht heeft en Mijn verbond dat hij verbroken heeft, op zijn hoofd doen neerkomen!
20Ik zal Mijn #Ezech. 12:13; 32:3net over hem uitspreiden, zodat hij in Mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem naar Babel brengen en daar met hem #Jer. 4:12; 25:31een rechtszaak voeren over zijn trouwbreuk, die hij tegenover Mij gepleegd heeft.
21En allen die onder al zijn troepen gevlucht zijn, zullen door het #Ezech. 16:40zwaard vallen en de overgeblevenen zullen naar alle windstreken #Ezech. 5:10,12; 12:14verspreid worden. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, gesproken heb.
22Zo zegt de Heere HEERE: Ík zal Zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal Ik een breekbaar twijgje afplukken en Ik zal dat Zelf op een hoge en verheven berg planten.
23Op de hoge berg van Israël zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels#17:23 allerlei soorten vogels - Letterlijk: elke vogel van elke vleugel. zullen wonen: in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen.
24Dan zullen alle bomen van het veld weten dat Ík, de HEERE, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE, heb gesproken en zal het doen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Meer informatie over Herziene Statenvertaling