1 PETRUS 2
SV-RJ
2
1Zo #Matt. 18:3. Rom. 6:4. 1 Kor. 14:20. Efez. 4:23. Kol. 3:8. Hebr. 12:1.legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;
2En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;
3Indien gij anders #Ps. 34:9.gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.
4 # Efez. 2:20. Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;
5Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot #Hebr. 3:6.een geestelijk huis, tot #Openb. 1:6. 5:10.een heilig priesterdom, om #Rom. 12:1. Hebr. 12:28.geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
6Daarom is ook vervat in de Schrift: #Jes. 28:16.Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: #Ps. 118:22. Matt. 21:42. Hand. 4:11.De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en #Jes. 8:14. Rom. 9:33.een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
8Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.
9 # Ex. 19:5. Deut. 7:6. 14:2. 26:18. Efez. 1:14. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, #Openb. 1:6. 5:10.een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
10 # Hos. 1:10. 2:22. Rom. 9:26. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De eerlijke levenswandel temidden der heidenen
11Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, #Rom. 13:14. Gal. 5:16.dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
12 # Rom. 12:17. 2 Kor. 8:21. Filipp. 2:15. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; #Tit. 2:8. 1 Petr. 3:16.opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, #Matt. 5:16.zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen #Luk. 1:68. 19:44.in den dag der bezoeking.
13 # Rom. 13:1. Tit. 3:1. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
14Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.
15Want alzo is het de wil van God, #Tit. 2:8.dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
16 # Joh. 8:32. Rom. 6:18. Gal. 5:1. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.
17 # Rom. 12:10. 1 Petr. 5:5. Eert een iegelijk; #Rom. 12:10. Efez. 4:3. Hebr. 13:1. 1 Petr. 1:22.hebt de broederschap lief; vreest God; #Matt. 22:21.eert den koning.
Plichten der dienstknechten
18 # Efez. 6:5. Kol. 3:22. 1 Tim. 6:1. Tit. 2:9. Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.
19 # Matt. 5:10. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte.
20Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? #1 Petr. 3:14. 4:14.Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God.
21Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, #Joh. 13:15. Filipp. 2:5. 1 Joh. 2:6.ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
22 # Jes. 53:9. 2 Kor. 5:21. 1 Joh. 3:5. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
23 # Matt. 27:39. Joh. 8:48, 49. Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;
24 # Jes. 53:4. Matt. 8:17. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; #Rom. 6:11.opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.
25Want gij waart #Jes. 53:6. Ezech. 34:6. Luk. 15:4.als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.

De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen, Nederland, 2018.

Meer informatie over Statenvertaling Jongbloed-editie