Genesis 11:6

Genesis 11:6 INSCU

Ki binata ni ĀPO a kāna, “Asayaw kapagpangtokto dan nyaya tawotawo, kan asayaw chirin da. Nya parinen da, ki kasiknan da pa, as kan mahay aba as maparin darananchiw aran āngo chakey da parinen!
INSCU: Chirin ni Āpo Dyos
Delen