Genesis 11:3

Genesis 11:3 INSCU

Sinpangan na, nagtotōlag sa, as nakabata da sya a kon da, “Mamarin tas ladrilyo, as kasosoh ta sya mandan matwa.” Dawa, myan ladrilyo da a pamatnek da kan arkitlan a pamagdedeket da so ladrilyowaw a pinarin da.
INSCU: Chirin ni Āpo Dyos
Delen