Genesis 11:25

Genesis 11:25 INSCU

Yapod nakayanak ni Tera, nabyay pas Nahor so 119 a tawen. Myan pa saw kadwan a pōtot na mahahakay kan mababakes.
INSCU: Chirin ni Āpo Dyos
Delen