Genesis 11:2

Genesis 11:2 INSCU

Do nakalongo daw do dāya, ki nakarapit sa do asa tanap do tana no Babilonya a do dawri danaw naybahayan da.
INSCU: Chirin ni Āpo Dyos
Delen