Nivaclé Bible (NIVA)

Niwaklé [Nivaclé (Paraguay)]

ဗားရှင်းကိုဖတ်ရန်: Nivaclé Bibleကျမ်းစာအသံဖိုင်: Nivaclé Bible

NAVA DIOS LHASINÔC

(LA BIBLIA)

Lhanquey Dios Lhasinôc ti chiyamjatvatsham nava chiyi'sesh'e ti yi'shi' pa lhjunash japi judíos shi' pa lhíanishlhavach japi cristianosesh ti chiyashjateshchisham pa lhanfanash. Na ya'clish Biblia tôlhshaam ja griego lhcliish biblía ti aclôja biblíon, nôque yich'e' "vatqu'isjayanach". Nava Dios Lhasinôc lhech yie'vatam. Nava Dios Lhasinôc ti yitôôysha japi cristianosesh ti chiyu'vatsham nava napu usshaam t'iyasesh, lhanqueyesh na Apis shi' na Nich'a Vatfacjes. Nava Dios Lhasinôc (La Biblia) ti yitôôysha japi judíos na Apis Vatfacleech.

Nava Dios Lhasinôc pa lhjunashelhvach pa Dios pa nivacle. Tôlhshaam lha lhech pa Dios ti vatvanjiyinesh shi' ti yitôyjateshlhavne pava yen shi' pa lhfanishesh ti yachajlhavne. Yi'shi' ti chichayeshch'e pa vatnilhjenjayash. Nôclishem pa t'unaj pa Dios ti yasinôquiesh pa nivacle. Côque chiyvanesh pa lhjunash papi lhtachifas Israel lhavos. Ti nôclitem pa Dios papi nivacle ti tcajôyshiyanesh pa lh'Espíritu Santo. Papi lhavosesh ti yi'sesh'e nava Dios Lhsinôc t'ajuya pa lhcliish ti yasinôqui papi yitsôt'ajesh lhchifas papin yivoyjateshemch'e na ya'aclish pan t'aplhuqu'e papi lhech ti yi'sesh'e.

Pa lhe'naa nava vatqu'isjayajanjasesh nava Dios Lhasinôc ti chiyisclanvatich'e na Apis Vatfacleech vatjutsa' ti chiyi'sesh'e pa hebreo lhcliish shi' pa arameo lhcliish, shi' nava yi'shi' na Nich'a Vatfacleech y'shi' pa griego lhcliish. Pa tôlhshaamjop pava lhech ya'clishay ti chinclaneshisha'ne hava apis shi' java nich'acch'e chinôyôjqu'esha'ne yiey na cotsjaat.

Na lheyisvatc'oya papi lhavosesh ti yi'sesh'e nava natqu'isjayanjasesh nava Dios Lhasinôc ti yicheshch'e java acloj nincôpes (yash'apee ti mil nincôpes). Lhavaatsha tach'anch'e nava chitasinôyesh'in shi' nava chiyi'sesh'ejop'in. Nava Dios Lhasinôc yi'shi' nava chivôntôyich'e nava lhanfanash nava vat'ajayeshjop, shi' nava nalhjunashvatc'oya vat'acjay, ti chinfacleshch'e shi' ti chinôclitch'e nava chiychayjulh. Caajshi shta nava lhech nava chiyasinôquiesh vaclan, shi' nava chayeshchc'e t'ajuya nava chiyovalheyjop. Lhjunashjulh shta ti yi'shi' nava vatyôjijates t'ajuya pa vatmônlhajayash, ti chiytsôôtjateshi pa vatôclôjqueyash, t'ajuya shta ti chivanca fayjatesh pa is vatjunash. Yi'shi' shta nava vatcajôyshivos shi' nava chivancacajôyshiyanesh. Vooy na Nich'a Vatfacleech yi'shi' nav'elh vatqu'isjayanjasjop papi iglesiaesh, pa lhpôc'ôcshamsha'ne, shi' papi vi'sesh ts'ivee.

Nava Dios Lhsinôc chiyashjateshc'oya java yie' na cotsjaat, na lhech vatqu'isjayanach ampa ca chinjônjulh. Chicaatjatesh ti ve'lha pa lhjunash ti tô'lha pa Dios, ti tôlhshaam nava chiyasinôquiesh na lhech ve'lha vatqu'isjayanach, shi' ti Yivo'yeshch'e. Pa lhjunasheshch'ejulh japi judíos shi' japi cristianos pan t'aplhueshch'e pava nincôpes ti yipe'yashi nava lhech pa ti'ôjôj pa Dios, ti vatsôôtjatesh ti tasinôy'in yiey pan t'aplhuqu'e'in shi' pa lhjunashem lhavaatsha. Na lhfaclech'em ti tanôcliteshem pa t'unaj pa nilhjunasheemjulh ca nivaych'aclaj pa lhamônlhjayash pa nivacle. Pa lhe'naa ti yaash papi yitôychatesha pa t'unaj ti ninach'anatshem ti yijuteu, ti chinfacleshch'e yiey na cotsjaat. Ti chiyasinôquiesch nava Dios Lhasinôc ti Lhclishay pa Dios. 

ထုတ်ဝေသူ

United Bible Societies

ဤထုတ်ဝေသူထုတ်ထားသည့် အခြားဗားရှင်း

Azərbaycan Bibliyası 2008Biblia Dios Habla HoyBiblia Dios Habla HoyBiblia MayaBiblia Reina Valera 1909Biblia Reina Valera 1960Biblia Reina Valera 1995Biblia del Oso 1573Chinese Union High Wenli VersionDios Habla Hoy DKDios Rimashcata QuillcashcamiDios habla Hoy Estándar 1994Griffith John Wenli NTJarai NTLengua Sur (Enxet) Nuevo TestamentoMarshman-Lassar Wenli VersionNgünechen Tañi Küme DunguNivaclé BibleNuevo Testamento Toba SurQheshwa Biblia DCReina Valera ContemporáneaSomi He ƆToday's Dari VersionTraducción en Lenguaje ActualTraducción en Lenguaje Actual Interconfesionalمژده برای عصر جدیدព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធកែសម្រួល ២០១៦俄羅斯正教文理《希臘原文新約聖經》附《官話聖詠經》包爾騰-柏漢理淺文理《新約聖經》北京官話譯本委辦譯本施約瑟淺文理聖經楊格非文理《舊約詩篇》淺文理和合《新約全書》湛約翰-韶瑪亭文理《新約全書》白日昇-徐約翰文理新約聖經神天聖書裨治文-克陛存文理《新約全書》

ရရှိနိုင်သောVersions

Versions အားလုံးပေါင်း2,020
ဘာသာစကားအားလုံးပေါင်း1,368

သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာဖြစ်စေပါ။

သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကျမ်းပိုဒ်ကို အရောင်မှတ်ထား (သို့) မှတ်သားထားပါ။ ကျမ်းပိုဒ်ပါဓာတ်ပုံကို မျှဝေနိုင်ရန် ဖန်တီးပါ။ ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အများသူငါ (သို့ ) ကိုယ်ရေးသီးသန့်မှတ်စုကိုရေးပါ။

ကိုယ့်အတွက် အခမဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ပါ။

အခမဲ့ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်

ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်သည် သင့်ကိုဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် နေ့စဉ်အနည်းငယ်စီထိတွေ့ရန် ကူညီပေးသည်။

အစီအစဉ်အားလုံးကိုအကြမ်းဖျင်းကြည့်ရှုရန်

အခမဲ့ကျမ်းစာအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ

သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့သည် ကျမ်းစာအက်ပ်ကိုအသုံးပြုပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို မိမိတို့နေ့စဉ်အသက်တာ၏ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်စေကြသည်။ ဤအခမဲ့အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး သင်၏မှတ်သားချက်၊ မှတ်စု၊ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်တို့ကို နေရာတိုင်းမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ရာပေါင်းများစွာသောကျမ်းစာဗားရှင်း နှင့် သွင်းထားသောအသံဖိုင်တို့ကို သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနားထောင်ပါ။