ມັດທາຍ 1
NCQ
1
ອາຕີ ແຕ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຢຊູ
(ລູກາ 3:23-38)
15ເຢຊູ ກຣີດ ແຕີ່ອ໌ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ; ກະ ດາວິດ ແຕີ່ອ໌ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຢຊູ ລາ ນ່ະໄນ່:
2ອັບຣາຮາມ ລາ ອຶມປໍ່ ອີຊາກ. ອີຊາກ ລາ ອຶມປໍ່ ຢາໂຄບ. ຢາໂຄບ ລາ ອຶມປໍ່ ຢູດາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອັນ. 3ຢູດາ ລາ ອຶມປໍ່ ບາຣ ນະ ເປເຣັດ ກະ ເຊຣາ; ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ຕາມາ. ເປເຣັດ ລາ ອຶມປໍ່ ເຮຊະໂຣນ. ເຮຊະໂຣນ ລາ ອຶມປໍ່ ຣາມ. 4ຣາມ ລາ ອຶມປໍ່ ອຳມີນາດາບ. ອຳມີນາດາບ ລາ ອຶມປໍ່ ນາໂຊນ. ນາໂຊນ ລາ ອຶມປໍ່ ຊັນໂມນ. 5ຊັນໂມນ ລາ ອຶມປໍ່ ໂບອາດ; ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໂບອາດ ລາ ຣາຮາບ. ໂບອາດ ລາ ອຶມປໍ່ ໂອເບັດ; ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໂອເບັດ ລາ ຣຸດ. ໂອເບັດ ລາ ອຶມປໍ່ ເຢຊີ. 6ເຢຊີ ລາ ອຶມປໍ່ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ.
ດາວິດ ລາ ອຶມປໍ່ ໂຊໂລໂມນ; ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໂຊໂລໂມນ ລາ ບາດເຊບາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ລາ ລາກວຍ ອູຣີຢາ. 7ໂຊໂລໂມນ ລາ ອຶມປໍ່ ເຣໂຮໂບອາມ. ເຣໂຮໂບອາມ ລາ ອຶມປໍ່ ອາບີຢາ. ອາບີຢາ ລາ ອຶມປໍ່ ອາຊາ. 8ອາຊາ ລາ ອຶມປໍ່ ເຢໂຮຊາພັດ. ເຢໂຮຊາພັດ ລາ ອຶມປໍ່ ເຢໂຮຣາມ. ເຢໂຮຣາມ ລາ ອຶມປໍ່ ອຸດຊີຢາ. 9ອຸດຊີຢາ ລາ ອຶມປໍ່ ໂຢທາມ. ໂຢທາມ ລາ ອຶມປໍ່ ອາຮາດ. ອາຮາດ ລາ ອຶມປໍ່ ເຮເຊກີຢາ. 10ເຮເຊກີຢາ ລາ ອຶມປໍ່ ມານາເຊ. ມານາເຊ ລາ ອຶມປໍ່ ອາໂມນ. ອາໂມນ ລາ ອຶມປໍ່ ໂຢຊີຢາ. 11ໂຢຊີຢາ ອາເມືາ ເຢໂຮຍອາກິນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອັນ ບັອງ ກາ ກວາຍ ບາບີໂລນ ໂກບ ເດີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ ແອັນ.
12ແວັດ ເນົ່າ ໂກບ ເດີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ, ນ່ະກັອຍ ເຢໂຮຍອາກິນ ອາເມືາ ເຊອານຕີເອລ. ເຊອານຕີເອລ ລາ ອຶມປໍ່ ເຊຣຸບບາເບລ. 13ເຊຣຸບບາເບລ ລາ ອຶມປໍ່ ອາບີອຸດ. ອາບີອຸດ ລາ ອຶມປໍ່ ເອລີອາກິມ. ເອລີອາກິມ ລາ ອຶມປໍ່ ອາເຊີ. 14ອາເຊີ ລາ ອຶມປໍ່ ຊາດົກ. ຊາດົກ ລາ ອຶມປໍ່ ອາກີມ. ອາກີມ ລາ ອຶມປໍ່ ເອລີອຸດ. 15ເອລີອຸດ ລາ ອຶມປໍ່ ເອເລອາຊາ. ເອເລອາຊາ ລາ ອຶມປໍ່ ມັດທານ. ມັດທານ ລາ ອຶມປໍ່ ຢາໂຄບ. 16ຢາໂຄບ ລາ ອຶມປໍ່ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ ລາ ກາຢາອ໌ ມາຣີ. ກະ ມາຣີ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ, ລາ ອັນ ກາ ເນົ່າ ດໍອ໌ ກຣີດ.#1:16 ຣາມຶ່ຮ 'ກຣີດ' ຕະ ອຶນຕີ ລັ່ຮ ລາ 'ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດໍອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.'
17ນ່ະກັອຍ, ແຕ ແດີຍ ອັບຣາຮາມ ແຕີ່ອ໌ ແດີຍ ດາວິດ ລາ ເບີນ ມັນຈິ່ດ ລາ ປູນ ແດີຍ. ນັ່ບ ແຕ ແດີຍ ດາວິດ ແຕີ່ອ໌ ແດີຍ ເນົ່າ ໂກບ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເດີງ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ ລາ ເບີນ ມັນຈິ່ດ ລາ ປູນ ແດີຍ. ເຈີ່ ແຕ ແດີຍ ເນົ່າ ໂກບ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເດີງ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ ເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ແດີຍ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ເບີນ ມັນຈິ່ດ ລາ ປູນ ແດີຍ ເຕ່.
ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ
(ລູກາ 2:1-7)
18ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ. ມາຣີ, ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ, ລາ ຊຳປົວະ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ ຕາ ຢວາຮ ອີດ ມາຣີ, ມາ ມາຣີ ແອີດ ຕຶ່ງ ຈະ ເຈີ່ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 19ຍ່ອນ ໂຢເຊັບ ລາ ກວາຍ ມັນຕັ່ດ, ອັນ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ມາຣີ ກູມາລ ຕະ ເນົ່າ. ອັນ ແອີດ ຄຶ່ດ ຕຶ່ງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ປາໂຕ່ະ ປັຣນາຍ ອີ ຕັຮ ມາຣີ. 20ບັອງ ກາ ອັນ ແອີດ ຄຶ່ດ ຣານະ ກັອຍ, ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ. ອັນ ເຮີມ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ອັນ. ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ: "ໂຢເຊັບ ເອີຍ! ໄມ່ ກາ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອີດ ມາຣີ ຕະ ລາກວຍ ໄມ່, ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ ຕຶ່ງ ຈະ ກອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ຣັ່ຮ ກອນ ຣາເລົາ. ໄມ່ ດໍອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ, ຍ່ອນ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອັນ, ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່."
22ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ຊັງໄກຣ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມແບິ. ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ:
23"ເຈີ່ ປໍ ເມືາງ ເບີນ ມານະ ກູໂມຣ ຕາ ເບີນ ບິ ກະ ຣາເລົາ ມາ ອັນ ແອີດ ຕຶ່ງ ຈະ.
ອັນ ຣັ່ຮ ກອນ ຣາເລົາ.
ເນົ່າ ດໍອ໌ ກອນ ກັອຍ ເອມານູເອລ."
(ປັຣນາຍ ເອມານູເອລ ໄນ່ ຕະ ອຶນຕີ ລັ່ຮ ລາ 'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ໄຮ.')
24ພໍກາ ໂຢເຊັບ ຕາແມີ, ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ ອັນ ອີດ ມາຣີ ຕະ ລາກວຍ ອັນ. 25ມາ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ບິ ມັນຕຸ ກະ ມາຣີ ເຕົ່າ ແຕີ່ອ໌ ຕາໄງ ມາຣີ ຣັ່ຮ ກອນ ຣາເລົາ ກັ່ລ. ກະ ອັນ ດໍອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ.