Mateo 2
DES
2
Abe mʉririro majarã õaro masirã Jesure ĩarã ejañuma
1Judea yeba árĩri maca Belén waĩcʉri maca Jesu masa dehyoapʉ. Irisubu Herode Judea yeba majarã erã tauro opʉ árĩpʉ. Ĩgʉ eropa masa dehyoara pʉhrʉ necãre buherã necãre õaro masirã abe mʉririropʉ majarã ahri, Jerusaléngue erañorã. 2Eropa erarã, masare ero majarãre serẽpiñorã:
—¿Judio masa erã tauro opʉ árĩbu dohpaguere nohogue masa dehyoayuri ĩgʉ? Abe ĩgʉ mʉririro majarãgue árĩrã, ne necãmʉ dehyoacʉ̃ ĩabʉ. Eropa ĩgʉ dehyoacʉ̃ ĩha “Opʉ masa dehyoagʉ iicumi,” arĩ masiabʉ gʉa. Eropa ĩgʉ ne dehyoacʉ̃ ĩarã gʉa yujuro mera ĩgʉre umupeorã arirã iiabʉ õgue, arĩ wereñorã necãre buheri masa masare.
3Erã eroparĩcʉ̃ pee erã opʉre Herodere irire wererã wañorã. Eropigʉ gajigʉ opʉ masa dehyoarare erã werecʉ̃ peegʉ Herodepʉ guñaricʉpʉ. Eropirã árĩpehrerã Jerusalén majarã sã ĩgʉ iro dopa ta guñaricʉñorã erã sã. 4Eropigʉ Herodepʉ árĩpehrerã pahia oparãre, judio masare buherã sãre sihupehocãpʉ. Ĩgʉ sihubeora pʉhrʉ erã gamenere­pehrecʉ̃ ĩha, erãre serẽpipʉ ĩgʉ:
—¿Nohogue masa dehyoagʉcuri Goãmʉ beyedigʉ Cristopʉ mʉa pepicʉ̃? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ erãre. 5Õpa arĩ wereñorã erã ĩgʉre:
—Belén, Judea yebague árĩri macague Cristo masa dehyoagʉcumi. Õpa arĩ gojamʉriñumi Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ:
6Belén waĩcʉri macague yujugʉ opʉ dehyoagʉcumi. Ĩgʉ Goãmʉ yarãre Israe majarãre dorebu árĩgʉcumi. Eropiro Belén Judea yeba árĩri macari watope bu árĩri maca árĩquerero gaji macari tauro árĩroca, arĩ gojamʉriñumi Goãmʉ yare gojayudigʉgue, arĩ wereñorã erã Herodere.
7Erã eropa arĩra pʉhrʉ Herode masa erã peebirogue abe mʉririropʉ arinirãre sihubeopʉ. Ĩgʉ pohrogue erã ejara pʉhrʉ, erãre ĩgʉ serẽpira pʉhrʉ, erã necãmʉre erã ĩaranʉre wereñorã erã ĩgʉre. 8Erã eropa werera pʉhrʉ Herodepʉ erãre Beléngue obeogʉ õpa arĩpʉ erãre:
—Ĩgʉgãre õaro amaque. Ĩgʉgãre mʉa bocajara pʉhrʉ yʉ sãre wererã arique mʉa. Ĩgʉgãre umupeogʉ wabu iiaa yʉ sã, arĩ were obeoripʉ erãre Herodepʉ.
9Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ, erã waha wañorã. Erã eropa wacʉ̃ abe mʉririropʉ erã ĩadiru necãmʉpʉ erã core wamʉhtaniguicãyoro. Eropiro majigʉgã ĩgʉ árĩro weca dujanʉgaja wayoro iriru necãmʉ. 10Eropirã necãmʉ dujanʉgajacʉ̃ ĩarã, bʉrigã mucubiriñorã erã. 11Majigʉgã ĩgʉ árĩri wihigue eja, ñaja wañorã erã. Eropa ñajajarã majigʉgãre ĩgʉ pago mera árĩgʉre ĩañorã erã. Eropirã erã mereja, ĩgʉre umupeoñorã. Umupeotuhaja, erã ya comorire aĩbeo, pãgũñorã erã ĩgʉgãre aĩgãrirare omorã. Eropirã orore, buirire, poresuri sãre aĩwiu, ĩgʉgãre waja mariro oñorã. 12Irire otuhara pʉhrʉ carĩa wañorã erã. Erã eropa carĩcʉ̃ quẽrogue Goãmʉ werepʉ erãre: “Herode pohro dujabiricãque,” arĩ werepʉ Goãmʉ erãre quẽroguere. Ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ, erãpʉ wahgãñorã. Erã eropa wahgãra pʉhrʉ gaji mague erã ya yebague dujarã dujaa wañorã.
José sã Jesugãre aĩ duhrigã wañuma Egiptogue
13Erã eropa wara pʉhrʉ Goãmʉ yagʉ anyu quẽrogue Josére dehyoagʉ, õpa arĩ werepʉ:
—Wahgãque. Herodepʉ majigʉgãre wejẽbu amagʉcumi dohpaguere. Eropigʉ majigʉ sãre ĩgʉ pago sãre Egiptogue duru aĩ duhrigãque. Eroguere yʉ dipaturi mʉre werecʉ̃gue dujarique, arĩ werepʉ anyu Josére.
14Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ, Josépʉ ñami ta wahgã, majigʉ sãre ĩgʉ pago sãre Egiptogue aĩ duhrigã wapʉ. 15Egiptogue eja, Herode ĩgʉ ojocariropẽ ta eroguere árĩñorã erã. Eropa wayoro iribojegue majagʉ Goãmʉ ya weremʉhtadigʉ ĩgʉ arĩ gojadiro dopa ta. Irire ĩgʉre Goãmʉ gojadoreñumi. Õpa arĩ gojamʉriñumi Goãmʉ yare gojayudigʉgue: “Egiptogue árĩgʉre yʉ magʉre sihubeoabʉ,” arĩ gojamʉriñumi Goãmʉ yare weremʉhtadigʉgue.
Herode majirãre wejẽdoreñumi
16Eropigʉ necã buherã erã duhri dujaacʉ̃ peegʉ Herodepʉ guatariacãpʉ. Eropigʉ Belén majarãre, iri maca pohro majarã sãre erã porãre ʉma porãgãre wejẽpehocãdorepʉ ĩgʉ. Ne dehyoarãre wejẽnʉgadore pe bojori oparãre wejẽtudorepʉ ĩgʉ. Nere necãre buheri masa necãmʉre erã ĩaranʉre wereñorã Herodere. Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ Jesu masa dehyoarinʉre masigʉ, “I nʉcʉ bojori ta ĩgʉ opacumi,” arĩgʉ majirãre pe bojori oparãre wejẽtudorepʉ. 17Ĩgʉ eropiicʉ̃ iribojegue majagʉ Jeremia Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ ĩgʉ arĩ gojadiro dopa ta eropa wayoro. Õpa wereyu gojañumi ĩgʉ:
18“Ramá waĩcʉrogue bʉsʉro carabʉ. Bʉrigã bʉjawereri mera orerã carama. Raquel acawererã Israe masa marasã nome erã porãre bʉrigã orerãcoma. Erã porã sĩricʉ̃ ĩarã ne bʉjawere duhusome,” arĩ gojañumi iribojeguere Herode majirãre wejẽdoreboro core.
19Eropi Herode ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ Egiptogue árĩdigʉre Josére Goãmʉ yagʉ anyu quẽrogue dehyoapʉ daja. Eropa dehyoagʉ õpa arĩpʉ Josére:
20—Majigʉgãre wejẽdianirã mʉra sĩria waháma. Eropigʉ ĩgʉ majigʉre, ĩgʉ pago sãre Israe yebague aĩ dujaaque mʉhʉ, arĩ werepʉ anyu Josére.
21Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ wahgã, majigʉgãre ĩgʉ pago mera ta Israe yebague aĩ dujaa wapʉ. 22Arquelao Herode magʉ ĩgʉ pagʉre gohrotodigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ pee, Josépʉ Judea yeba árĩgʉ güipʉ. Eropigʉ dipaturi ta Goãmʉ quẽrogue ĩgʉre werenemopʉ. Ĩgʉre Judeague dipaturi dujadorebiripʉ. Ĩgʉ eropa werera pʉhrʉ erã Galilea yebague waha wañorã. 23Iri yebaguere Nazare waĩcʉri macague eja árĩñorã erã. Eropa iiñorã erã Goãmʉ yare weremʉhtanirã erã gojadiro dopa ta. Õpa arĩ wereyumʉriñuma: “‘Cristo Goãmʉ beyedigʉ Nazare majagʉ ta ãhrimi,’ arĩrãcoma masa,” arĩ gojamʉriñuma iribojegue majarã.