A Damira 1:22

A Damira 1:22 AKS

A kumara ka baraka don alu rɔ. A ka a fɔ ko: «Ai ye jiri ka siyaya kɔɔji fan bɛɛ rɔ.» A ka a fɔ kɔnɔilu yɛ ko: «Ai ye jiri ka siyaya duukolo kan.»
AKS: Alla la Kitabu Seniman
မျှဝေရန်