A Damira 1:18

A Damira 1:18 AKS

A ka alu lasii tele ni su kun na, ka kɛnɛ ni dibi fara i ɲɔɔn na. Alla ka a yen ko wo ka ɲi.
AKS: Alla la Kitabu Seniman
မျှဝေရန်