A Damira 1:14

A Damira 1:14 AKS

Alla kumara ikɔ ko: «Kɛnɛbɔlan ye bɔ san dɔ, ka tele ni su fara i ɲɔɔn na. Woilu ye sali lonilu yiraka, a ni lon damira ni san damira.
AKS: Alla la Kitabu Seniman
မျှဝေရန်