Okutandika 1:5

Okutandika 1:5 RR64

Ruhanga yaayeta omushana Nyomushana, n'omwirima yaagweta Nyekiro. Bwaira, bwasheesha, kyaba ekiro ky'okubanza.
RR64: Baibuli Erikwera 1964
မျှဝေရန်