Okutandika 1:28

Okutandika 1:28 RR64

Ruhanga yaabaha omugisha, kandi yaabagira ati: Muzaare, mukanye, mwijure ensi, ebe eyaanyu; mutegyekye eby'omu nyanja, n'ebirikuguruka omu mwanya, na byona ebiine amagara ebirikwegyendesa ahansi.
RR64: Baibuli Erikwera 1964
မျှဝေရန်

​Okutandika 1:28 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။