Okutandika 1:26

Okutandika 1:26 RR64

Ruhanga yaagira ati: Katuhangye omuntu omu muringo gwaitu, ashushane naitwe; bategyekye eby'omu nyanja, n'ebirikuguruka omu mwanya, n'amatungo, n'ensi yoona, na byona ebirikugyendesa enda ahansi.
RR64: Baibuli Erikwera 1964
မျှဝေရန်

​Okutandika 1:26 နှင့်ပတ်သက်သည့် အခမဲ့ ဖတ်ရှုခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များ။