Okutandika 1:16

Okutandika 1:16 RR64

Ruhanga yaakora ebirikwaka bihango bibiri, ekirikwaka ekihango okutegyeka nyomushana, kandi ekikye okutegyeka nyekiro; kandi yaakora n'enyonyoozi.
RR64: Baibuli Erikwera 1964
မျှဝေရန်