Genesis 1
MBSNT
1
Keteboan te kedita
1Diyà te keteboan te kedita, mig-inang se Timanem te langit aw keneyonan. 2Wedad pa bawa te tanà, aw wedad pa awop niyan, aw tomalag mengitngit se kebelad te dagat. Gayed miniwal se Espiritu Santo diyà te lanto te wayeg.
3Minikagi se Timanem, “Megkedoen den kelowahan.” Penga niyan, doen kelowahan. 4Kinità te Timanem te mèpiya se kelowahan, aw tinani din se kelowahan aw kengitngitan. 5Se kelowahan, yan se iningedanan din aldaw. Se kengitngitan, yan se iningedanan din delem. Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se tagnà aldaw.
6Minikagi se Timanem, “Megkedoen elet diyà te wayeg amon doen wayeg diatas te tanà aw doen wayeg kidoen te ongan.” 7Yan ininang te Timanem se elet diyà te wayeg diatas te tanà aw wayeg kidoen te tanà. Neinang iyan. 8Se lenged diatas te tanà, yan se iningedanan te Timanem langit. Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikedowa te aldaw.
9Minikagi se Timanem, “Metipon se wayeg te ongan amon doen mepangkag.” Neinang iyan. 10Se mepangkag, yan se iningedanan te Timanem tanà. Se wayeg netipon, yan se iningedanan din dagat. Kinità te Timanem te mèpiya iyan.
11Penga niyan, minikagi se Timanem, “Megkedoen medita kemolò te tinemunun kidoen te tanà, aw medita kemolò te kayo. Megkedoen pongo niyan doen didalem amon todà iyan tomobò.” Neinang iyan. 12Timobò se medita kemolò te tinemunun doen benì, aw medita kemolò te kayo doen pongo. Kinità te Timanem te mèpiya iyan. 13Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se iketelo te aldaw.
14Minikagi se Timanem, “Megkedoen menge somenang doton te langit amon doen elet te aldaw aw delem. Yan se pengilala te menge bolan, menge aldaw, aw menge omay. 15Yan heman se somenang doton te langit amon melowa se tanà.” Neinang iyan. 16Dowa se dakel lowa ininang te Timanem. Se aldaw, yan se egsenang dalem te aldaw. Se bolan, yan se egsenang dalem te delem. Ininang din heman se menge bitoen. 17Yan se insawol te Timanem doton te langit amon melowa se tanà. 18Yan se egsenang te aldaw aw delem, amon doen elet diyà te kelowahan aw kengitngitan. Kinità te Timanem te mèpiya iyan. 19Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikeepat te aldaw.
20Minikagi se Timanem, “Megkedoen medita kinemoloan meg-ogpà doton te wayeg aw dagat, aw manok lomayang diatas te tanà.” 21Yan ininang te Timanem se kedita te menenanap te dagat, aw kedita te kinemoloan eg-ogpà doton te wayeg aw dagat, aw kedita te kinemoloan te manok. Kinità te Timanem te mèpiya iyan. 22Mèpiya se imbegay te Timanem diyà te kedita niyan, aw migpunù sikandin diyà te kedita eg-ogpà doton te wayeg aw dagat, “Pegbatà kaw, aw pegkedita kaw amon melegeb se dagat kenyo.” Migpunù heman sikandin diyà te menge manok, “Pegkedita kaw doton te tanà.” 23Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikelima te aldaw.
24Minikagi se Timanem, “Megkedoen medita kinemoloan eg-ogpà doton te tanà, menge ayam-ayam aw menenanap te kebenesan dakel aw deitek.” Neinang iyan. 25Ininang te Timanem se kedita niyan, aw kinità din te mèpiya iyan.
26Penga niyan, minikagi se Timanem, “Meg-inang kidon den te otaw iling kenitadon. Inangen tadon dan melangkaw diyà te kedita te ininang tadon, menge ikan, manok, ayam-ayam, aw menenanap dakel aw deitek.”
27Yan ininang te Timanem se otaw iling kandin. Ininang se otaw iling te Timanem. Ininang dan meama aw bayi.
28Mèpiya se imbegay te Timanem diyà kandan, aw migpunù sikandin, “Pegbatà kaw te medita amon doen bowad-bowad niyo meg-ogpà diyà te kebelad te tanà aw mengibing kenyan. Sikiyo se mengolo diyà te menge ikan, manok, aw kedita te ayam-ayam aw menenanap eg-ogpà dini lanto te tanà.”
29Minikagi heman se Timanem, “Ibegay ko diyà kenyo se kedita te tinemunun doen benì dini te tanà aw kedita te kayo doen pongo amon doen kànen niyo. 30Ibegay ko heman se kedita te mèpiya tinemunun diyà te menge ayam-ayam, manok, aw menenanap, amon doen kànen te kedita eg-ogpà dini lanto te tanà.” Neinang iyan.
31Timengteng se Timanem diyà te kedita te ininang din, aw ontò iyan mèpiya. Migkemeapon aw migkeiselem, aw yan nepenga se ikeenem te aldaw.

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Se kaling peokit အကြောင်းကို ပို၍ သင်ယူပါ။