Matyu 1:2

Matyu 1:2 KMHMNT

Nɨg gɨlak: Ebraham Aisak nop tɨk dowak. Aisak Jekop nop tɨk dowak. Jekop ne pen, Juda nop tɨkɨl, nɨmam kɨsen won ak umɨgan tɨk dowak.
KMHMNT: Mɨnɨm Komiŋ
မျှဝေရန်