ИОХАН 1:8

ИОХАН 1:8 АБ2004

Тэр бол өнөөх гэрэл байсангүй, харин гэрлийн тухай гэрчлэхээр ирсэн ажээ.
АБ2004: Ариун Библи, 2004
Хуваалцах

ИОХАН 1:8 -тай холбоотой үнэгүй уншлагийн тѳлѳвлѳгѳѳнүүд болон чимээгүй цагийн сэдэв