Үүнийг хаанаас ч мэдрэх

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

Библийн Орчуулгуудыг Харах

Өөрийнхөө Библи болгох

Тодруулга эсвэл хавчуургыг өөрийн дуртай эшлэлд хийх, хуваалцаж болохуйц эшлэлийн зураг үүсгэх, нийтэд эсвэл хувийнхаар тэмдэглэлүүдээ Библийн хэсэг бүлэгт хавсаргах боломжтой.

Өөрийн Үнэгүй Дансаа Үүсгэх

Программыг Одоо Суулгах

Библи Апп нь ямар ч үнэ төлбөргүй, ямар ч зар сурталчилгаагүй бас программ доторхи төлбөр байхгүй. Энэ нь маш олон өвөрмөц зөөврийн хэрэгслэлүүдэд суулгагдсан (одоогоор):

Үнэгүй Библийн Апп татах

Үнэгүй Уншлагын төлөвлөгөөнүүд ба Чимээгүй цагийн материалууд

Библи Уншлагын Тѳлѳвлѳгѳѳнүүд нь Бурханы Үгтэй өдөр бүр, бага багаар холбогдоход таньд туслана.


Унших, Сонсох, Үзэх, Хуваалцах

Одоо Эхлэх