Колосјаните 1:16

Колосјаните 1:16 MNT

Преку Христос Бог ги создаде сите нешта и на небото и на Земјата: тоа што се гледа и тоа што не се гледа, сите престоли и власти, сите владетели и властодршци, се беше создадено преку Него и за Него.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели