Лука 6
MK2006D

Лука 6

6
Исус и саботата
(Мт 12,1-8; Мк 2,23-28)
1 # 5 Мојс 23,25 Во втората сабота по Пасха се случи да мине низ посевите, учениците Негови кинеа класје и, триејќи ги со раце, јадеа. 2#2 Мојс 20,10; 23,12; 5 Мојс 5,14; Јн 5,10А некои од фарисеите им рекоа: „Зошто го правите тоа што не е до­пуш­тено да се прави во сабота?“ 3#1 Цар 21,1-6Исус им одговори и рече: „Зар не сте читале што направи Давид кога ог­ладне, тој и оние што беа со него? 4#3 Мојс 24,5-9Како влезе во домот Божји, ги зеде лебовите на предложението, што не е допуштено да ги јаде никој освен свеш­тениците, па јадеше, и им даде на оние што беа со него!“ 5И им рече: „Синот Човечки е господар и на саботата.“
Човекот со исушена рака
(Мт 12,9-21; Мк 3,1-6)
6 # 13,10-11; 14,1-2 Се случи и другата сабота да влезе во синагогата и да поучува; а таму има­ше еден човек, кому десната рака му беше исушена. 7Книжниците и фарисеите внимаваа на Него, дали ќе го излекува во сабота, за да најдат причина да Го обвинат. 8#9,47; Мт 12,25; Јн 1,48Но Тој ги знаеше нивните помисли и му рече на човекот со исушената рака: „Подигни се и застани насреде!“ И тој се подигна и застана. 9Тогаш им рече Исус: „Ќе ве за­пра­шам: што е дозволено во сабота – да се прави добро или да се прави зло? Да се спаси една душа или да се погуби?“ А тие молчеа. 10Па, откако ги изгледа сите, му рече на човекот: „Протегни ја раката своја!“ Тој направи така; и раката му стана здрава како другата. 11#11,53А тие се исполнија со гнев и се советуваа меѓу себе што да Му направат на Исус.
Исус одбира дванаесет апостоли
(Мт 10,1-4; Мк 3,7-19)
12 # 3,21; 5,16; 9,18; 11,1; Мт 14,23; Мк 6,46 Тие денови се искачи на една гора за да се помоли, и ја помина целата ноќ во молитва кон Бога. 13#9,10; 11,49; 22,14; Јн 6,70А кога настана ден, ги повика уче­ниците Свои и од нив избра дванаесет, кои ги нарече апостоли: 14#1 Мојс 17,5.15; 32,29; 4 Цар 23,34; 24,17; Мт 4,21; 10,2-3; Јн 1,40-44Симон, кому што му даде име Пе­тар, и брат му Андреј, Јаков и Јован, Филип и Вартоломеј, 15#Мт 9,9; 10,3; Јн 20,24-28Матеј и Тома, Јаков Алфеев и Си­мон, наречен Зилот#6,15 Ревнител. 16#Мт 10,3-4; Јн 14,22; Дела 1,13Јуда Јаковов и Јуда Искариотски, кој стана предавник.
Исус и народот
(Мт 4,24-25; Мк 3,7-11)
17 # Мк 3,8 Па откако слезе заедно со нив, Тој се задржа на едно рамно место; беа та­му и мнозина Негови ученици и многу луѓе од цела Јудеја и Ерусалим и од приморјето Тирско и Сидонско. 18Тие беа дојдени да Го слушаат и да се исцелат од болестите свои, а и оние што страдаа од нечисти духови беа из­лечени. 19#5,17; 8,46; Мт 14,36; Мк 3,10; 5,30И сиот народ сакаше да се допре до Него, зашто од Него излегуваше сила и ги лекуваше сите.
За блажените
(Мт 5,1-12)
20 # 4,18; 10,21; 18,14; Ис 30,18; 32,20; Пс 31,1-2; 32,12; 33,19; 83,5; Изреки 8,32.34; Мт 3,2 А Тој, откако ги подигна очите кон учениците Свои, им говореше: „Бла­же­ни се бедните по дух, зашто ваше е царството Божјо! 21#Ис 25,6-9; 49,10; 61,3; Ер 31,25; Пс 125,5-6; Откр 7,16-17Блажени сте вие, што сега гладува­те, зашто ќе се наситите! Блажени сте вие, кои сега плачете, зашто ќе се сме­ете! 22#Мт 8,20; Мк 13,13; Јн 9,22; 16,2; 1 Птр 4,14 Блажени ќе бидете кога ќе ве намразат луѓето и ќе ве отфрлат и ќе ви на­несат срам, и ќе го разгласат името ва­ше како лошо, заради Синот Чо­вечки! 23#13,33-34; 2 Лет 36,16; Мт 21,35; 23,30-31Зарадувајте се во оној ден и заиграј­те, зашто голема е наградата ваша на небото. Зашто и нив­ните тат­ковци така постапуваа со пророците! 24#11,42-52; 16,25; Ис 5,8; Ер 17,5-6; Амос 6,1; Авак 2,6; Проп 10,16; Мт 11,21; Јк 5,1-5Но тешко вам богати, зашто веќе сте ја примиле својата утеха! 25Тешко вам презаситени сега, зашто ќе огладните! Тешко вам што се смеете сега, зашто ќе заридате и ќе заплачете! 26#Јк 4,4Тешко вам кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас. Зашто и нив­ните татковци така им правеа на лаж­ните пророци!
Љубов кон непријателите
(Мт 5,38-48)
27Но вам, што слушате, вам ви велам: љубете ги непријателите свои; правете им добро на оние што ве мразат; 28#Рим 12,14благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат! 29#Плач 3,30; Јн 18,22-23; Дела 23,3На оној што ќе те удри по едниот образ, заврти му го и другиот; а на оној што сака да ти ја земе наметката, подај му ја и кошулата. 30Секому, кој ти бара, подај; од оној што зема од тебе нешто, не сакај да ти врати! 31#Тов 4,16; Мт 7,12; Рим 13,8-10Па, како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив! 32И ако ги љубите оние што вас ве љу­бат, каква ви е благодарноста? Заш­то и грешниците ги љубат оние што нив ги љубат. 33И ако им правите добро на оние што вам ви прават добро, каква ви е благодарноста? Зашто и грешниците го прават истото. 34И ако им дадете заем на оние од кои се надевате дека ќе ви го вратат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им даваат заем на грешници за да им се врати истото. 35#3 Мојс 25,35-36; 5 Мојс 15,8Туку вие љубете ги непријателите ваши и чинете добро, и на заем давајте, не очекувајќи ништо. Така, ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете си­нови на Севишниот; зашто Тој е добар кон неблагодарните и кон лошите.
Милосрдност кон ближниот
(Мт 5,48; 7,1-12; 15,14; 10,24-25; 7,3-5)
36 # 2 Мојс 34,6; 5 Мојс 4,31; Пс 77,38; 85,15 И така, бидете милосрдни како што е милосрден вашиот Отец.“ 37#Мт 6,14; Мк 11,25; Рим 14,10„Не судете и нема да бидете судени, и не осудувајте, за да не бидете осудени; проштевајте и ќе ви биде простено; 38#16,9; Рута 3,15; Мк 4,24давајте и ќе ви се даде: мерка добра, набиена, натресена и преполна ќе ви да­дат во пазувите ваши; зашто со каква мерка ме­рите, со таква и ќе ви се мери.“ 39#Мт 15,14; Рим 2,19И им кажа парабола: „Може ли слеп да води слеп? Зарем нема и обајцата да паднат во јама? 40#Мт 10,24-25; Јн 13,16; 15,20Нема ученик поголем од својот учител; но секој што ќе се усоврши, ќе биде како и учителот негов. 41И зошто ја гледаш раската во окото на својот брат, а гредата во своето око не ја забележуваш? 42Или, како можеш да му кажеш на својот брат: дозволи, брате, да ти ја из­вадам раската од окото твое, кога сам не ја гледаш гредата во своето око? Ли­цемере, извади ја најнапред гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на својот брат.“
Вистинскиот ученик
(Мт 7,16-21; 12,33-37)
43„Зашто, нема добро дрво што дава лош плод, ниту лошо дрво, што дава до­бар плод. 44#Мт 7,16; 12,33; Јк 3,11-12Секое, пак, дрво се познава според својот плод; бидејќи не се берат смокви од трње, ниту се бере грозје од капина. 45Добриот човек од добрата ризница на своето срце изнесува добро, а ло­ши­от човек од лошата ризница на своето срце изнесува лошо, зашто него­ва­та ус­та го зборува она со што му е ис­полнето срцето.“
Две куќи
(Мт 7,21-27)
46 # Ис 29,13; Мал 1,6-7; Мт 7,21; Мк 7,6; Рим 2,13; Јк 1,22.25; 1 Јн 2,17 „И зошто Ме довикувате: ‚Господи, Господи!‘ а не го извршувате она што ви го кажувам? 47Ќе ви кажам на кого прилега секој што доаѓа кај Мене, ги слуша зборовите Мои, и ги исполнува. 48Тој прилега на човек кој градел ку­ќа, па копал длабоко, и поставил темели на камен; а кога настана поплава, реката напна на таа куќа и не можеше да ја помести, зашто беше основана на ка­мен. 49А оној што слуша и не исполнува, прилега на човек што изградил куќа на земја, без темели; и кога напна реката, веднаш падна, и разурнувањето на таа куќа беше големо.“

© Библиско Здружение на Р. Македонија 2006

© Bible Society of the Republic of Macedonia 2006


Дознај повеќе за Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)