Исаија 61:6

Исаија 61:6 MK2006D

А вие ќе се нарекувате свештеници на Господ, – служители на нашиот Бог ќе ве нарекуваат; ќе се користите со имотот на народите и ќе се прославува­те со нивните богатства.
MK2006D: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)
Сподели